Óvodai jelentkezés

A beiratkozás előtti időszakban minden érdeklődő szülő és gyermeke számára lehetőséget biztosítunk az intézmény megtekintésére, az óvodai életről való beszélgetésre.

A nevelési év folyamán a hivatalosan kiírt jelentkezés előtt, az óvodavezetőhöz fordulhatnak a jelentkező szülők és általános tájékoztatást kérhetnek. A hivatalosan kiírt óvodai jelentkezés során gyermekükkel együtt érkeznek az óvodába, ahol az óvodavezető felveszi adataikat a felvételi előjegyzési naplóba, ekkor kerül sor az Óvodai Jelentkezési lap kitöltésére.

A felvételi elbírálásnál az alábbi szempontokat vesszük figyelembe:

 • életévét az adott nevelési év augusztus 31-ig betöltötte.
 • felvételét a gyámhatóság kezdeményezte
 • halmozottan hátrányos helyzet tényének igazolása
 • testvér jár, vagy járt-e a Református Kollégium Óvodájába
 • testvérei járnak-e a Kollégium valamely tagozatára
 • szülei dolgoznak-e a Kollégium valamely tagozatán
 • református lelkészi ajánlás

Az óvoda vezetője – a 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 20§. (4) bekezdése alapján – az óvodai felvételi, átvételi kérelemnek helyt adó döntését írásban, a kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati formában közli a szülővel. Az óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermek átvétele esetén az óvoda vezetője a döntésről értesíti az előző óvoda vezetőjét. A felvételről kiértesített szülők gyermeküket beíratják a fenntartó által meghatározott időpontban az óvodába.

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok

 • óvodai jelentkezési lap
 • a gyermek születési anyakönyvi kivonata
 • lakcímet igazoló hatósági igazolvány, TAJ kártya
 • a szülő (gondviselő) személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa
 • a gyermek oltási könyve, annak igazolására, hogy a kötelező oltásokat megkapta.
 • református lelkipásztori ajánlás

A beiratkozás a szülők személyes megjelenésével történik. Az óvodába felvett gyermeket az óvoda nyilvántartja. Az óvodai felvétellel jogviszony keletkezik az óvoda és a gyermek (szülője, gyámja) között. E naptól illetik meg az óvodás gyermeket a Házirendben foglalt jogok és kötelességek.