Gyermekvédelem

Gyermekvédelemmel összefüggő pedagógiai tevékenység

A hátrányos helyzetű gyermekeknél előfordulhat az óvodai közösségbe kerülve, hogy gátlásokkal küzdenek, szorongók, nehezen kommunikálnak, konfliktushelyzetben bizonytalan vagy erőszakos megoldási stratégiákat alkalmaznak. Elsődleges feladatunk felderíteni a gyermek fejlődését veszélyeztető okokat. A gyermekvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátását a gyermekjóléti szolgálat segíti, melynek munkatársa az óvodai szociális segítő. Vele együttműködve a gyermek veszélyeztetettségétől függően, jelzéssel élünk a gyermekjóléti szolgálat felé. Óvodapedagógusként pedagógiai eszközökkel törekszünk a káros hatások megelőzésére, illetve ellensúlyozására. A szülők figyelmének felhívása a gyermek fejlődésének sajátosságaira óvodapedagógusi fogadóóra keretében történik.Az esetlegesen felmerülő hátrányok „felmérése” 3 – 5 éves korban a napi tevékenységek során történik. Fontos elvünk, hogy a bármilyen ok miatt társaitól fejlődésben elmaradt gyermek fejlesztése, korrekciója egészséges társaival együtt, egyéni bánásmóddal történjék. A felzárkóztatás fontos eleme az életkorra leginkább jellemző utánzásos tanulás, a társak példája.  

A szociálisan hátrányos helyzetben lévő gyermekek felzárkóztatása, differenciált fejlesztése terén legfőbb célunk, hogy az óvoda nyugodt – érzelem gazdag – derűs légköre segítse esetleges sérüléseik kompenzálását. Az óvoda valamennyi dolgozója részéről elengedhetetlen a türelmes – elfogadó attitűd, a fokozott törődés, az egyénhez igazított elvárások; amelyek mintául szolgálnak a gyermekek számára. A beilleszkedési nehézségekkel küzdő gyermekek szocializációját segítő tevékenységeink a játék, drámajáték, az azonosulásra, kapcsolatteremtésre épülő játékok, a kreatív tevékenységek vagy a tapasztalatszerzés az egymással törődésről, különböző páros szituációs játékokkal. Az énekes játékok a hallás-, és ritmusérzék fejlesztés mellett a különböző érzelmek átéléséhez is segítséget adnak. Népmeséink nevelő hatású, önerősítő példát, erkölcsi irányt mutatnak.

Minden gyermek „ügyes” valamiben. Sokoldalú, önkifejezésre lehetőséget adó tevékenységek által segítjük önbizalmának fokozását, figyelemzavarának feloldását, önkontrolljának, önismeretének erősítését, a folyamatos egyéni motiváció fenntartását. Ezek legfőbb eszköze is a mozgás és a társas közösségi játékok (énekes- és szabályjátékok).A tehetség „felmérése” 3-5 éves korban, a napi tevékenységek során történik. A tehetséges gyermekek számára igyekszünk olyan lehetőségeket, tevékenységeket biztosítani, amelyek képességeik kibontakoztatását segítik. (Társas-, és logikai játékok; zenei fejlesztés; nagyobb ügyességet igénylő kézműves technikák – rajzpályázatokon való részvétel, Ovi foci, Sakk szakkör, Meseműhely).

Szociális segítő

Kovácsné Ember Katalin

Óvodai és iskolai szociális segítőként dolgozom az intézményben a DMJV Család- és Gyermekjóléti Központjának munkatársaként.

20 éve ifjúságvédelemmel foglalkozom. Megszerzett tudásomat (mentálhigiéné, élménypedagógia,családterápiás képzés, szorongásoldó tréning, drog prevenció), tapasztalatomat a gyermekek javára igyekszem fordítani. A támogató tevékenységem egyéni, csoportos (prevenciós foglalkozás), illetve közösségi formában valósul meg.

Egyéni segítő beszélgetések alkalmával információt nyújtok az elérhető szolgáltatásokról, jogokról és kötelezettségekről, a szociális ellátásokról, valamint segítem a szolgáltatások elérését és az ügyintézés menetét. Tanácsadás keretében segítséget nyújtok szülők számára, a probléma megoldásában.Közösségi tevékenység keretében részt veszek az óvoda által szervezett programokon, szabadidős tevékenységeken.

Elérhetőségem: 06-30-143-6562
Fogadóóra: szerda: 8:00-9:00 (illetve előzetes egyeztetés alapján)

A szolgáltatást biztosító intézmény neve: 
DMJV Család- és Gyermekjóléti Központja Család-és Gyermekjóléti Központ/Szolgálat
4027 Debrecen, Thomas Mann utca 2/A szám;
Telefon/Fax: (36 52) 411-133, (36 52) 447-724
E-mail: csaladsegito@intezmeny.debrecen.hu

Tájékoztatás

Egyéni tanácsadás: segítő beszélgetés szülőkkel/óvodapedagógusokkal, segítségnyújtás problémakezelésben; cél: támogatás nyújtása a nehézséget okozó élethelyzetek kezelésében. Tanácsadás szülőknek a gyermeknevelés és a családi élet más problémát okozó területein, óvodai problémák esetén segíti a szülőket az enyhébb családi nehézségek kezelésében, elsődlegesen a gyermeknevelés nehézségeiben. Részvétel/ Közvetítés a szülő és az óvodapedagógus közötti megbeszélésen. A szociális segítő közvetítőként segíti a nehézségeket okozó konfliktusok megbeszélését és rendezését.  A szülő, az óvodapedagógus vagy mindketten kérhetik, hogy a szociális segítő legyen jelen a megbeszéléseken. Információnyújtás/ Segítségnyújtás az ügyintézésben, szükség esetén tájékoztatást nyújtása a szociális ellátásokról és intézményekről és az ezekben szokásos eljárásokról. Közvetítés a szolgáltatásokhoz. A probléma jellegétől függően javaslatot tesz a megfelelő intézménnyel való kapcsolatfelvételre, és segítséget nyújt a kapcsolat kialakításában. A csoportokban jelentkező nehézségek, problémák kezelésének segítése. Súlyos veszélyeztető helyzetben, elhúzódó családi konfliktusok esetén, mint jelzőrendszeri tag delegálja a családot a család- és gyermekjóléti szolgálathoz. Az óvodai szociális segítőt a szülők önként is megkereshetik, ha tanácsra van szükségük a problémájuk megoldásában.