Óvodai jelentkezés 2024/2025. nevelési évre

K Ö Z L E M É N Y

A Tiszántúli Református Egyházkerület fenntartásában működő Debreceni Református Kollégium Óvodájába a 2024/2025. nevelési évre történő jelentkezésről és beiratkozásról

Az óvoda adatai
hivatalos név: Debreceni Református Kollégium Óvodája
székhely: 4024 Debrecen, Tímár u. 8-10.
Tel: 52/417-776
e-mail: drk.ovoda@reformatus.hu

Az óvoda körzettel nem rendelkezik, beóvodázása kiterjed a város egész területére és a vonzáskörzet településeire is.

Kötelező óvodai nevelés
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § (2) bekezdése alapján a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.
A szülő – a bölcsődei ellátásban részesülő gyermek kivételével – az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni a települési önkormányzat vagy a fenntartó által közzétett közleményben vagy hirdetményben meghatározott időpontban, vagy az óvodalátogatási kötelezettség alól felmentését kérni. A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját (május 20.) követő tizenöt napon belül írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt. A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett, az óvodával jogviszonyban álló gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti, előzetesen köteles értesíteni az óvodavezetőt.

Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. Az óvodába a gyermek 3 éves korától vehető fel, az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a 3. életévét a felvételtől számított fél éven belül betölti, feltéve, ha az intézménybe jelentkező 3 éves és annál idősebb gyermekek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

A 2024/2025. nevelési évre történő jelentkezés időpontja 2024. február 6-7. napjai.

Az óvodai jelentkezéshez be kell nyújtani az óvoda által kiadott jelentkezési lapot. A jelentkezési lap az óvoda titkárságán kérhető. A jelentkezési laphoz csatolni kell lelkészi ajánlást, másolatban a gyermek születési anyakönyvi kivonatát, lakcímkártyáját, TAJ kártyáját.
Az óvodai felvételről az óvodavezető dönt, és a döntésről írásban tájékoztatja a szülőt/törvényes képviselőt.

A döntés ellen a szülő a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított 15 napon belül eljárást indíthat. Az eljárást megindító kérelmet a Tiszántúli Református Egyházkerület Elnökségének kell címezni, de azt az óvodához kell benyújtani.

Az óvodai általános felvételről szóló döntés időpontja: 2024. február 9.

Az óvodai beiratkozás időpontja: 2024. május 10.

A beiratkozás alkalmával be kell mutatni a gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványt, szülő személyazonosságát igazoló hatósági igazolványt és a lakcímet igazoló hatósági igazolványt.

Debrecen, 2023. december 21.