Helyi Értékelési Szabályzat 2016.

HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

DEBRECENI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM ÓVODÁJA

Intézmény OM - azonosítója:

100443

Készítette:

Feketéné Kavisánszki Györgyi

intézményvezető

Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások:

12-2016.09.29. N.T.- A.T. határozatszámon- véleményezés után - elfogadta:

………………………………………

nevelőtestület nevében

…………………………………………..

alkalmazotti testület nevében

Határozat  2-09.29./2016. N.T. A.T./1-Intézményvezetői

határozatszámon jóváhagyta:

……………………………….

intézményvezető

Hatályos: 2016.10. 01.

A dokumentum jellege: Nyilvános

Megtalálható: www. ovoda.drk.hu

intézményvezetői iroda

Iktatószám: 550 /2016.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Általános rendelkezések

A Helyi értékelési szabályzat célja, jogszabályi alapja

Jelen szabályzat a pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben alkalmazottak értékelésének módját, minősítő vizsgájának feltételeit, lebonyolítását tartalmazza. Megalkotása a 326/2013. (VIII.30.) Kormányrendelet 9 § (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján történik.

 

A Helyi értékelési szabályzat elfogadása, jóváhagyása, megtekintése

Jelen szabályzatot az intézményvezető készítette el, majd az intézmény alkalmazotti testülete véleményezte. Véleményezést követően az intézmény alkalmazotti testülete fogadta el és az intézményvezető hagyta jóvá.

Jelen Helyi értékelési szabályzatot az óvoda munkavállalói, a gyermekek szülei, és más érdeklődők megtekinthetik az óvodavezető irodájában, munkaidőben, továbbá az intézmény honlapján.

A Helyi értékelési szabályzat időbeli hatálya:

A Helyi értékelési szabályzat 2016. október 1-jén lép hatályba és határozatlan időre szól. Jogszabályváltozás esetén módosításra kerül.

 

A Helyi értékelési szabályzat személyi hatálya kiterjed:

Jelen szabályzat a Debreceni Református Kollégium Óvodája és az alábbi, vele munkaviszonyban álló, pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra terjed ki:

 • pedagógiai asszisztens
 • óvodatitkár
 • dajka

 

Amennyiben a szabályzat hatályba lépését követően olyan gyakornoki fokozatba sorolandó, pedagógus szakképesítéssel rendelkező, nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakört betöltő munkavállaló kerül az intézmény munkavállalóinak körébe, akinek munkakörére vonatkozóan szabályzatunk nem tartalmazza a szakmai követelményrendszert, azt a munkába állást követő hat hónapon belül, de legkésőbb a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkavállaló gyakornoki vizsgájának megkezdését megelőzően legalább hat hónappal el kell készíteni.

Jelen szabályzat alkalmazásában:

– gyakornok: a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet alapján Gyakornok fokozatba besorolt nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott személy,

– intézményvezető: a köznevelési intézmény vezetője,

– közvetlen felettes: a köznevelési intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata alapján a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott munkaköri leírásában közvetlen felettesként megjelölt személy,

– mentor: a gyakornok szakmai fejlődését segítő, az intézményvezető által kijelölt, pedagógus vagy nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott személy.

 

 

2. A gyakornokokra vonatkozó, a minősítés alapjául szolgáló, a munkáltató szervezetéhez és a betöltött munkakör követelményeihez kapcsolódó szakmai követelményrendszer

A pedagógus szakképzettséghez kapcsolódó követelmény:

 

 • Hospitálás: a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott nevelési, vagy tanítási félévenként legalább öt, pedagógus szakképzettségének megfelelő tanórát vagy foglalkozást köteles látogatni.

 

A betöltött nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörhöz kapcsolódó követelmények:

 • A gyakornok ismerje meg:

-         a köznevelési intézmény hagyományait, történetét, szervezeti felépítését, tevékenységét,

-         az intézményi dokumentumokat (pedagógiai program, szervezeti és működési szabályzat, házirend, munkaterv),

-         a tanügy-igazgatási dokumentumokat, ezek alkalmazásának módját

-         a munkavédelemre, balesetvédelemre, tűzvédelemre vonatkozó általános szabályokat,

-         a gyermekek, tanulók, szülők, pedagógusok törvényben meghatározott jogait és kötelezettségeit,

-         a fenntartói irányítással kapcsolatos általános rendelkezéseket,

-         az intézményre vonatkozó főbb jogszabályokat.

 • A gyakornok a munkajogi szabályoknak megfelelően lássa el munkaköri kötelezettségeit.

 

3. A minősítés szempontjai és a teljesítmény mérésének módja

 

 

A hospitálás

A hospitáláson való részvételt a meglátogatott tanórát vagy foglalkozást tartó pedagógus, valamint – ha a hospitálás nem a gyakornokot foglalkoztató intézményben történt – az intézményvezető az aláírásával igazolja.

A hospitálási napló tartalmazza:

 • a tanóra vagy foglalkozás időpontját, helyét, az azt tartó pedagógus nevét, tárgyát illetve témáját,
 • a tanóra, foglalkozás menetének leírását,
 • a tanóra, foglalkozás pedagógus által megfogalmazott céljait,
 • a tanóra, foglalkozás céljának megvalósulásával kapcsolatos gyakornoki értékelést, a tapasztalatok, tanulságok megfogalmazását.

 

A hospitálási naplót, a tanórát, foglalkozást követő 30 napon belül el kell készíteni és azt a mentornak be kell mutatni.

 

A szakmai követelmények teljesítésének mérése

A gyakornok köteles számot adni a megismert dokumentumokról.

Munkateljesítményét a következő szempontok szerint kell értékelni:

 • A munkakör ellátása szempontjából szükséges szakmai ismeretek
 • A munkakör ellátása során végzett szakmai, gyakorlati munka
 • A szakmai munkával kapcsolatos problémamegoldó képesség
 • A munkavégzéssel kapcsolatos felelősség és hivatástudat
 • A munkavégzéssel kapcsolatos pontosság, szorgalom, igyekezet

Az egyes munkakörökhöz kapcsolódó szempontok részletes leírását e Szabályzat mellékletei tartalmazzák.

Az egyes szempontokra a következő értékelés és pontszám adható:

 • Kiemelkedő (3 pont)
 • Megfelelő (2 pont)
 • Kevéssé megfelelő (1 pont)
 • Nem megfelelő (0 pont)

 

A pontszámok alapján a gyakornok munkájának értékelése lehet:

 • kiválóan alkalmas (80–100%)
 • alkalmas (60–79%)
 • kevéssé alkalmas (30–59%)
 • alkalmatlan (30% alatt)

 

A gyakornok a Pedagógus I. fokozatba sorolás feltételeit teljesítette, ha:

 • az előírt számú hospitáláson részt vett,
 • a hospitálási naplót hiánytalanul vezette, és
 • a szakmai munka értékelése legalább „kevéssé alkalmas” eredményt ért el.

 

 

4. A minősítési követelmények teljesítésével és a teljesítmény mérésével összefüggő eljárási rend

 • A gyakornok minősítő vizsgájának pontos idejét az Éves Munkatervben tervezni kell.
 • A gyakornok értékelése az intézményvezető feladata, a mentor írásbeli beszámolója, a közvetlen vezető véleménye, valamint a leadott hospitálási napló alapján.
 • A gyakornok a hospitálás igazolását, a hospitálási naplót az intézményvezetőnek köteles bemutatni a szakmai munka értékelését megelőzően legalább 10 nappal.
 • A mentor írásban beszámol a gyakornok fejlődéséről, szövegesen értékeli teljesítményét, szervezetbe való beilleszkedésének sikerességét, a szükséges dokumentumok megismerését. Mindezt a szakmai munka értékelését megelőzően legalább 7 nappal eljuttatja az intézményvezetőnek.
 • A szakmai munka értékelését az intézményvezető a mentor írásos beszámolója és a közvetlen vezető véleményének kikérése alapján írásban végzi el, a gyakornoki idő lejártát megelőző 60 napon belül. A minősítő lapot az intézményvezető, a mentor és a gyakornok írja alá.
 • Az intézményvezető két példányban írásos dokumentumot készít arról, hogy a gyakornok a Pedagógus I. fokozatba sorolás feltételeit teljesítette-e. A dokumentum formanyomtatványa e rendelet mellékletében található. A dokumentumot az intézmény vezetője írja alá, ellátja iktatószámmal és az intézmény körbélyegzőjével. A minősítés eredményeit tartalmazó dokumentum egyik példányát a minősítő vizsga napján a minősített gyakornoknak kell átadni, másik példányát az intézmény iktatott iratanyagai között – közalkalmazottak esetében a közalkalmazotti alapnyilvántartás részeként – kell őrizni.
 • Az intézményvezető a pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott minősítő vizsgájának eredményét vagy eredménytelenségét a vizsga időpontjától számított öt munkanapon belül rögzíti az informatikai rendszerben. A minősítő vizsgával összefüggő iratokat – közalkalmazott esetén a közalkalmazotti alapnyilvántartás részeként – a munkáltató köteles megőrizni – 326/2013. Korm. rendelet 10/A. § (7).
  • Az átsorolást az Oktatási Hivatal által kiállított tanúsítvány alapján kell elvégezni.

 

5. Záradék

 

Jelen szabályzatot a Debreceni Református Kollégium Óvodája alkalmazotti közössége véleményezte.

 

Kelt: Debrecen, 2016. szeptember 29.

 

……………………………………..                   PH.                       ……………………………

Intézményvezető                                                                      Alkalmazotti közösség

képviseletében

 

 

Melléklet

Az egyes munkakörökhöz kapcsolódó szempontok részletes leírása, gyakornokok értékelési táblázata

 

1. Óvodatitkár

 • A munkakör ellátása szempontjából szükséges szakmai ismeretek

-         Nyilvántartja és kezeli a gyermek kedvezményes, vagy ingyenes étkeztetési díjának megállapításához szükséges adatokat, az ehhez szükséges jogszabályokat ismeri, a változásokat követi.

-         Az adatkezelési, iktatási szabályok betartása, óvodai szabályzók ismerete

 • A munkakör ellátása során végzett szakmai, gyakorlati munka

-         A tanulói/az óvodás gyermek és a pedagógus adatok vezetése a KIR Személyi Nyilvántartásban, az adatok frissítésének és karbantartásának folyamata, a pedagógus és a tanulói/óvodai jogviszony létesítésével és megszüntetésével kapcsolatos feladatok hatékony elvégzése, óvodalátogatási igazolások, pedagógus igazolványok kiadásának gyakorlata

-         A partnerekkel történő kapcsolattartás kulturáltsága, az óvoda szervezetébe való beilleszkedés sikeressége

 • A szakmai munkával kapcsolatos problémamegoldó képesség

-         Az iskola/óvoda vezetőinek háttértámogatása, az iskolatitkári szervezőmunka hatékonysága, önálló munkavégzés képessége

 • A munkavégzéssel kapcsolatos felelősség és hivatástudat

-         Készpénzelőleg vezetői utasításra megigénylése, elhozása, és határidőre elszámolása. A vezető utasítása szerint gazdálkodik az ellátmánnyal, kifizeti a napi kisebb összegű beszerzéseket az ellátmányból, a számlákat naprakészen kezeli.

-         Térítési díjat beszedi, pontosan, megbízhatóan kezeli.

 • A munkavégzéssel kapcsolatos pontosság, szorgalom, igyekezet

-         A munkába érkezés pontossága, a munkaidő pontos betartása és nyilvántartása.

-         A hivatalos jegyzőkönyvek, határozatok, levelek, értesítések elkészítésének rendje, határideje, az iratok formátuma, postai küldemények átvételének, továbbításának rendje és pontossága

 • A gyakornok hospitálási naplójának értékelése, formai, tartalmi és pedagógiai elemek minősítése.

 

Munkakörhöz kapcsolódó feladatok, szempontok megnevezése

Elérhető pontszám

Elért pontszám

1.

Nyilvántartja és kezeli a gyermek kedvezményes, vagy ingyenes étkeztetési díjának megállapításához szükséges adatokat, az ehhez szükséges jogszabályokat ismeri, a változásokat követi.

3

2.

Az adatkezelési, iktatási szabályok betartása, óvodai szabályzók ismerete

3

3.

A tanulói/ az óvodás gyermek és a pedagógus adatok vezetése a KIR Személyi Nyilvántartásban, az adatok frissítésének és karbantartásának folyamata, a pedagógus és a tanulói/óvodai jogviszony létesítésével és megszüntetésével kapcsolatos feladatok hatékony elvégzése, óvodalátogatási igazolások, pedagógus igazolványok kiadásának gyakorlata

3

4.

A partnerekkel történő kapcsolattartás kulturáltsága, az óvoda szervezetébe való beilleszkedés sikeressége

3

5.

Az óvoda vezetőinek háttértámogatása, az óvodatitkári szervezőmunka hatékonysága, önálló munkavégzés képessége

3

6.

Készpénzelőleg vezetői utasításra megigénylése, elhozása, és határidőre elszámolása. A vezető utasítása szerint gazdálkodik az ellátmánnyal, kifizeti a napi kisebb összegű beszerzéseket az ellátmányból, a számlákat naprakészen kezeli.

3

7.

Térítési díjat beszedi, pontosan, megbízhatóan kezeli.

3

8.

A munkába érkezés pontossága, a munkaidő pontos betartása és nyilvántartása.

3

9.

A hivatalos jegyzőkönyvek, határozatok, levelek, értesítések elkészítésének rendje, határideje, az iratok formátuma, postai küldemények átvételének, továbbításának rendje és pontossága

3

10.

A gyakornok hospitálási naplójának értékelése, formai, tartalmi és pedagógiai elemek minősítése

3

Összesen (pontszám)

30

A gyakornok minősítő vizsgájának %-ban kifejezett eredménye:

….. %

A gyakornok minősítő vizsgájának eredménye:

……….

A gyakornok minősítési követelményeknek való megfeleléséről készített esetleges kiegészítő intézményvezetői szöveges értékelés jelen minősítő dokumentum mellékletét képezi.

 

Kelt: …………, ……... év ………………. hó …… napján

 

 

………………………………………

 

intézményvezető

PH.

………………………….                          ……                                             …………...   ........

Gyakornok                                               Mentor

2. Pedagógiai asszisztens

 • A munkakör ellátása szempontjából szükséges szakmai ismeretek

-         Ismeri az intézmény alapdokumentumait. Munkáját minden esetben az említett dokumentumok alapján és az óvodapedagógusok útmutatása szerint végzi.

 • A munkakör ellátása során végzett szakmai, gyakorlati munka

-         Foglalkozásokon óvónő irányításával a csoportban folyó munka segítése, az eszközöket előkészítése, elrakása, segít a csoportszoba átrendezésében, a gyermekek eszközeinek előkészítésében, egyes gyermekeknek egyéni segítséget nyújt, hogy a foglalkozáson megfelelően tudjanak dolgozni.

-         Szükség szerint közreműködik a gyermekek orvosi vizsgálatánál, vizsgálatra vagy haza kíséri a gyermeket, ha erre utasítást kap. Kisebb baleset esetén elsősegélyt nyújt, de erről mindenképpen értesíti a beosztott pedagógust vagy vezetőt. Szükség esetén fejlesztő foglalkozásokra, mozgásterápiára kíséri az ezt igénybe vevő gyerekeket.

 • A szakmai munkával kapcsolatos problémamegoldó képesség

-         Felmerülő problémák esetén önálló feladatmegoldása során nem lépi túl hatáskörét.

-         Az intézmény alkalmazotti körének tagjaként alakítója és részese a jó munkahelyi légkörnek. Az óvoda nevelőtestületével és technikai dolgozóival összhangban szervezi munkáját, törekszik az egymást segítő emberi kapcsolatok kialakítására

 • A munkavégzéssel kapcsolatos felelősség és hivatástudat

-         A gondjára bízott gyermekek testi épségéért teljes körű felelősséggel tartozik. Köteles gondoskodni a gyermekek testi szükségleteinek ellátásáról, a gyermekek foglalkoztatásáról, fejlődésük optimális segítéséről az óvodapedagógusok iránymutatása szerint.

-         Óvónői útmutatás alapján önállóan egyéni vagy kiscsoportos fejlesztést végez. A megtanult fejlesztő terápiák egyes elemeit a pedagógus útmutatása szerint a gyermekekkel gyakorolja. Esetenként önállóan megtervezi és levezeti a játékot.

 • A munkavégzéssel kapcsolatos pontosság, szorgalom, igyekezet

-         A munkába érkezés pontossága, a munkaidő pontos betartása és nyilvántartása.

-         Csendes pihenő alatt és szabadidejében szemléltető eszközöket készít, azokat karban tartja, előkészíti a következő napokra.

 • A gyakornok hospitálási naplójának értékelése, formai, tartalmi és pedagógiai elemek minősítése, szakszerű szóhasználat minősége

 

Munkakörhöz kapcsolódó feladatok, szempontok megnevezése

Elérhető pontszám

Elért pontszám

1.

Ismeri az intézmény alapdokumentumait. Munkáját minden esetben az említett dokumentumok alapján és az óvodapedagógusok útmutatása szerint végzi.

3

2.

Foglalkozásokon óvónő irányításával a csoportban folyó munka segítése, az eszközöket előkészítése, elrakása, segít a csoportszoba átrendezésében, a gyermekek eszközeinek előkészítésében, egyes gyermekeknek egyéni segítséget nyújt, hogy a foglalkozáson megfelelően tudjanak dolgozni.

3

3.

Szükség szerint közreműködik a gyermekek orvosi vizsgálatánál, vizsgálatra vagy haza kíséri a gyermeket, ha erre utasítást kap. Kisebb baleset esetén elsősegélyt nyújt, de erről mindenképpen értesíti a beosztott pedagógust vagy vezetőt. Szükség esetén fejlesztő foglalkozásokra, mozgásterápiára kíséri az ezt igénybe vevő gyerekeket.

3

4.

Felmerülő problémák esetén önálló feladatmegoldása során nem lépi túl hatáskörét.

3

5.

Az intézmény alkalmazotti körének tagjaként alakítója és részese a jó munkahelyi légkörnek. Az óvoda nevelőtestületével és technikai dolgozóival összhangban szervezi munkáját, törekszik az egymást segítő emberi kapcsolatok kialakítására

3

6.

A gondjára bízott gyermekek testi épségéért teljes körű felelősséggel tartozik. Köteles gondoskodni a gyermekek testi szükségleteinek ellátásáról, a gyermekek foglalkoztatásáról, fejlődésük optimális segítéséről az óvodapedagógusok iránymutatása szerint.

3

7.

Óvónői útmutatás alapján önállóan egyéni vagy kiscsoportos fejlesztést végez. A megtanult fejlesztő terápiák egyes elemeit a pedagógus útmutatása szerint a gyermekekkel gyakorolja. Esetenként önállóan megtervezi és levezeti a játékot.

3

8.

A munkába érkezés pontossága, a munkaidő pontos betartása és nyilvántartása.

3

9.

Csendes pihenő alatt és szabadidejében szemléltető eszközöket készít, azokat karban tartja, előkészíti a következő napokra.

3

10.

A gyakornok hospitálási naplójának értékelése, formai, tartalmi és pedagógiai elemek minősítése, szakszerű szóhasználat minősége

3

Összesen (pontszám)

30

A gyakornok minősítő vizsgájának %-ban kifejezett eredménye:

….. %

A gyakornok minősítő vizsgájának eredménye:

……….

A gyakornok minősítési követelményeknek való megfeleléséről készített esetleges kiegészítő intézményvezetői szöveges értékelés jelen minősítő dokumentum mellékletét képezi.

 

Kelt: …………, ……... év ………………. hó …… napján

 

 

………………………………………

 

intézményvezető

PH.

………………………….                          ……                                             …………...   ........

Gyakornok                                               Mentor

 

3. Dajka

 • A munkakör ellátása szempontjából szükséges szakmai ismeretek

-         Betartja a munkafegyelmet: a belső szabályzatokat, a közösségi élet magatartási szabályait és az egészségügyi előírásokat. Munkáját minden esetben az említett dokumentumok alapján és az óvodapedagógusok útmutatása szerint végzi.

-         A HACCP-előírásait - az előírt minimumkövetelményeket maradéktalanul betartja.

 • A munkakör ellátása során végzett szakmai, gyakorlati munka

-         Lépcsőzetes munkakezdés szerinti feladatait a munkaköri leírásban meghatározottak szerint maradéktalanul végrehajtja

-         A nevelési év elején meghatározott csoportban az óvodapedagógussal egyeztetve ellátja a gyermekek gondozását: szükség szerint segíti az öltözködést, vetkőzést, tisztálkodást, az étkezést, a lefekvést, a felkelést, segíti a szokások kialakítását. A dajkai háttérszerep követelményeit teljesíti.

 • A szakmai munkával kapcsolatos problémamegoldó képesség

-         Az intézmény alkalmazotti körének tagjaként alakítója és részese a jó munkahelyi légkörnek. A közösségi együttműködés formáinak betartja.

-         Felmerülő problémák esetén önálló feladatmegoldása során nem lépi túl hatáskörét. A gyermekek óvodai munkájáról a szülőknek tájékoztatást nem ad, őket a megfelelő óvodapedagógushoz irányítja. A hivatali titoktartás e munkakörben is kötelező.

 • A munkavégzéssel kapcsolatos felelősség és hivatástudat

-         Gondoskodik a gyerekek testi épségéről, a balesetek megelőzéséről (nem hagyhat gyermeket felügyelet nélkül). Türelmes, halk, szeretetteljes hangnemben beszélget a gyermekekkel, felügyel a napközben megbetegedőre.

-         Felelős az intézmény gondos nyitásáért, zárásáért, az általa használt takarító eszközök rendeltetésszerű használatáért. Szervezi és végrehajtja a rábízott beszerzéseket, postát.

 • A munkavégzéssel kapcsolatos pontosság, szorgalom, igyekezet

-         A munkába érkezés pontossága, a munkaidő pontos betartása és nyilvántartása.

 • A gyakornok hospitálási naplójának értékelése, formai, tartalmi és pedagógiai elemek minősítése, szakszerű szóhasználat minősége

 

Munkakörhöz kapcsolódó feladatok, szempontok megnevezése

Elérhető pontszám

Elért pontszám

1.

Betartja a munkafegyelmet: a belső szabályzatokat, a közösségi élet magatartási szabályait és az egészségügyi előírásokat. Munkáját minden esetben az említett dokumentumok alapján és a pedagógusok útmutatása szerint végzi.

3

2.

A HACCP-előírásait - az előírt minimumkövetelményeket maradéktalanul betartja.

3

3.

Lépcsőzetes munkakezdés szerinti feladatait a munkaköri leírásban meghatározottak szerint maradéktalanul végrehajtja

3

4.

A nevelési év elején meghatározott csoportban az óvodapedagógussal egyeztetve ellátja a gyermekek gondozását: szükség szerint segíti az öltözködést, vetkőzést, tisztálkodást, az étkezést, a lefekvést, a felkelést, segíti a szokások kialakítását. A dajkai háttérszerep követelményeit teljesíti.

3

5.

Az intézmény alkalmazotti körének tagjaként alakítója és részese a jó munkahelyi légkörnek. A közösségi együttműködés formáinak betartja.

3

6.

Felmerülő problémák esetén önálló feladatmegoldása során nem lépi túl hatáskörét. A gyermekek óvodai munkájáról a szülőknek tájékoztatást nem ad, őket a megfelelő óvodapedagógushoz irányítja. A hivatali titoktartás e munkakörben is kötelező.

3

7.

Gondoskodik a gyerekek testi épségéről, a balesetek megelőzéséről (nem hagyhat gyermeket felügyelet nélkül). Türelmes, halk, szeretetteljes hangnemben beszélget a gyermekekkel, felügyel a napközben megbetegedőre.

3

8.

Felelős az intézmény gondos nyitásáért, zárásáért, az általa használt takarító eszközök rendeltetésszerű használatáért. Szervezi és végrehajtja a rábízott beszerzéseket, postát.

3

9.

A munkába érkezés pontossága, a munkaidő pontos betartása és nyilvántartása.

3

10.

A gyakornok hospitálási naplójának értékelése, formai, tartalmi és pedagógiai elemek minősítése, szakszerű szóhasználat minősége

3

Összesen (pontszám)

30

A gyakornok minősítő vizsgájának %-ban kifejezett eredménye:

….. %

A gyakornok minősítő vizsgájának eredménye:

……….

A gyakornok minősítési követelményeknek való megfeleléséről készített esetleges kiegészítő intézményvezetői szöveges értékelés jelen minősítő dokumentum mellékletét képezi.

 

Kelt: …………, ……... év ………………. hó …… napján

 

 

………………………………………

 

intézményvezető

PH.

………………………….                  ……... …………....... ........

Gyakornok                                                     Mentor

 

 

 

 

A minősítés eredményeit tartalmazó minősítő dokumentum

A minősülő nevelő és oktató munkát segítő dolgozó

 • neve:_________________________________________________________________
 • születési helye és ideje:___________________________________________________
 • anyja neve: ____________________________________________________________
 • lakcíme: ______________________________________________________________

 

A minősülő által betöltött munkakör megnevezése: _________________________________­­__

A minősülő pedagógus szakképzettségének megnevezése: _____________________________

A minősítő vizsga bizottságában közreműködők neve és beosztása:

 • _____________________________________________________________________
 • _____________________________________________________________________
 • _____________________________________________________________________

 

Hospitálási naplót értékelő pontszám: _____________________________________________

A minősítő vizsgán elérhető maximális pontszám: 30 pont

A gyakornok által elért összes pontszám: _____________

A gyakornok által elért %-os pontszám: ______________

A gyakornok minősítő vizsgájának eredménye: ______________________________

A szakmai követelmények részletes szempontjainak értékelési lapja, valamint a mentor írásos értékelése a gyakornokról e minősítő dokumentum melléklete.

A gyakornok minősítő vizsgájának eredménye a pontszámok alapján lehet:

 • kiválóan alkalmas (80–100%)
 • alkalmas (60–79%)
 • kevéssé alkalmas (30–59%)
 • alkalmatlan (30% alatt)

 

 

Kelt: Debrecen, ……………………

 

 

_______________________________________

Óvodavezető

 

________________________                      Ph.                    ____________________________

Gyakornok                                                                            Mentor