Házirend

DEBRECENI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM ÓVODÁJA

HÁZIREND


Intézmény OM - azonosítója:

100443

Készítette:

………………………………………………

óvodavezető aláírás

Hatályos: a kihirdetés napjától

A dokumentum jellege: Nyilvános

Megtalálható: www.ovoda.drk.hu

Verziószám:

2016/1. eredeti példány

Iktatószám: 425-2/2016.

Kedves Szülők!

Áldás, Békesség!

A Debreceni Református Kollégium Óvodája a Tiszántúli Református Egyházkerület nevelési intézménye, amely egyben a magyar köznevelési rendszer része, mint szakmailag önálló nevelési intézmény.

A Debreceni Református Kollégium Óvodája Házirendjének készítésénél a jogszabályi elvárásokat, az óvodás korú gyermekek mindenekfelett álló érdekeit, valamint az elmúlt évek gyakorlatára építve nevelőtestületünk valamint a szülők tapasztalatait vettük figyelembe. Végig szem előtt tartva óvodánk keresztyén szellemiségét. Az intézmény hitvallásos jellegét azonos arányban biztosítja az alapítási és működési dokumentumokban kinyilvánított elhatározás és az intézményt működtető munkatársak személyes elkötelezettsége.

Óvodánk a gyermek harmadik életévétől az iskolába lépésig - a családi nevelés kiegészítőjeként – a családdal együttműködve vállalkozik az elsődleges és másodlagos intelligenciabázis életre szóló alapjainak lerakására. A gyermekek fejlődését tudatosan tervezett és szervezett nevelési helyzetek megteremtésével tesszük lehetővé, segítjük elő.

Református óvodánk munkatársi közössége - személyes hitük és életük példájával - szeretetteljes, okosan szerető, segítőkész, toleráns és bátorító magatartással fordul a gyermekek felé, szem előtt tartva az együtt élés szükséges szabályait.

Olyan pedagógiai környezet kialakítására törekszünk, ahol a befogadó attitűd természetessé válik a gyermekek, az óvodapedagógusok, a nevelőmunkát segítő munkatársak, és a szülők számára egyaránt. A keresztyén erkölcsök elültetésével, hitben és hitre neveljük a gyermekeket.

Óvodánkban a nevelőmunka a mindenkor érvényben lévő köznevelési törvény, az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja, a Pedagógiai Program, és a Szervezeti és Működési szabályzat szerint folyik. Ezek a dokumentumok a szülők számára nyilvánosak, megtekinthetők eredeti példányban az óvodavezetői irodában, hiteles másolati példányban, az óvodatitkári irodában. Mindkét helyen meg lehet tekinteni munkaidőben, valamint elérhető az intézmény honlapján is. Az óvoda hirdetőtábláján tájékoztatjuk az érdeklődőket a nyilvános dokumentumaink elhelyezéséről, valamint megtekintésének rendjéről.

A működésünket szabályozó dokumentumainkban foglaltak megvalósításához az óvoda és a család sokoldalú, bizalomra épülő együttműködése szükséges.

 

Kérjük, figyelmesen olvassák végig, és a gyermekek valamint az eredményes együttműködés érdekében törekedjenek a benne foglaltak betartására!

 

Isten áldása kísérje a gyermeküket ránk bízó szülőket és családjukat:

Kelt: Debrecen, 2016. szeptember 01.

……………………………………

Óvodavezető


TARTALOMJEGYZÉK

1 . Bevezető rendelkezések 4

1.1 . A Házirend jogszabályi háttere 4

1.2. A Házirend célja és feladata 5

1.3 . A Házirend hatálya 5

2 . Általános információk az óvodáról 6

3 . A nevelési év rendje 7

3.1. Az óvoda nyitva tartása 7

3.2. Zárva tartás eljárásrendje 7

3.3. Az iskolai szünetek alatti nyitva tartás eljárásrendje 8

3.4. Nevelés nélküli munkanapok igénybevételének eljárásrendje 8

3.5. Az egyházi év és az ünnepek, megemlékezések rendje 8

4 . Az óvodai elhelyezés igénybevételének eljárásrendje 9

4.1. Az óvodai felvétel eljárásrendje 9

4.1.1 . A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok 10

4.1.2. Felvételi eljárásrend 10

4.1.3. Elutasítás esetén a jogorvoslati lehetőség eljárásrendje 11

4.1.4. Az óvodai elhelyezés megszűnésének eljárásrendje 11

5. A távolmaradás kérésének, elbírálásának, engedélyezésének és igazolásának eljárásrendje 12

6. A gyermekek érkezésének és távozásának eljárásrendje 13

7. Pedagógiai munka az óvodában 14

7.1. Az óvoda napi rendje 15

8. Gyermekek az óvodában 15

8.1. A gyermekek joga 15

8.2 . A gyermekek kötelessége 16

9 . Védő-óvóintézkedések 16

9.1 . Az óvoda helyiségeinek használati rendje 17

9.2. Az udvar használati rendje 17

10 . A beiskolázás óvodai eljárásrendje 18

11. Szülők az óvodában 18

11.1. Együttműködés, kapcsolattartás 18

11.2 . A szülők joga 19

11.3. A szülők kötelessége 20

12 . A gyermekekkel kapcsolatos egészségügyi szabályok eljárásrendje 20

13 . A gyermekek étkeztetésének eljárásrendje 21

13.1. A táplálkozással kapcsolatos egészségvédelem 20

13.2. Az étkezési igény lejelentése. A térítési díjak befizetésének és visszafizetésének rendje 22

13.3 . A kedvezményes étkezési támogatás igénybevételének eljárásrendje 23

13.4 . Étel érzékeny gyermekek étkeztetésének eljárásrendje 23

14 . A rendszeres egészségügyi felügyeletben és ellátásban részesülés joggyakorlatának eljárásrendje 23

15. A gyermek ruházata az óvodában 24

16. A jutalmazás és fegyelmező intézkedések formái és alkalmazásának elvei 24

16.1 . Az óvodában alkalmazott jutalmazási intézkedések formái 23

16.2. Az óvodában alkalmazott fegyelmező intézkedések formái 25

17. Az óvodás gyermek fejlődésének nyomon követését szolgáló eljárásrend 25

18 . A gyermekek otthonról hozott tárgyainak, játékainak szabályozása 26

19. A szülői igények alapján szerveződő önköltséges szolgáltatásokon való részvétel szabályai 26

ZÁRADÉK


1. Bevezető rendelkezések

A 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 25.§ (2) bekezdés, valamint a 20/2012, (VIII.31.) EMMI rendelet 5.§ (1) alapján a Debreceni Református Kollégium Óvodája (OM azonosító: 100443, Székhelye: 4024 Debrecen, Tímár u 10.) az alábbi rendelkezések alapján alkotta meg Házirendjét.

 

1.1.A Házirend jogszabályi háttere

Az óvoda szakmai tevékenységét meghatározó jogszabályok és szabályzatok

 • A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
 • 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról
 • 20/2016.(VIII.24.) EMMI rendelet
 • 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról
 • 363/2012. (XII.17.). évi kormányrendelet Az óvodai nevelés alapprogramja
 • A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról
 • 32/2015. (VI.19.) EMMI rendelet
 • Pedagógiai Program
 • A Debreceni Református Kollégium Óvodájának SZMSZ-e és mellékletei
 • 17/2013. (III. 1.) EMMI rendelete a Nemzeti etnikai kisebbség óvodai nevelésének irányelvei
 • 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről
 • 328/2011.(XII.29.) Korm. rend. 6. mell. Nyilatkozat a Gyvt. 21/B. § (1) bekezdés a) pontja szerinti ingyenes bölcsődei és óvodai gyermekétkeztetés igénybevételéhez
 • Nevelőtestületi határozatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.A Házirend célja és feladata

A Házirend - az óvoda évenkénti nevelési tervével együtt – megállapítja a gyermeki jogok és kötelességek gyakorlásával, a gyermek óvodai napirendjével kapcsolatos rendelkezéseket.

A Házirendbe foglalt előírások célja biztosítani az óvoda törvényes működését, az óvodai nevelés zavartalan megvalósítását, valamint az óvoda közösségi életének megszervezését.

A Házirend a különböző jogszabályokban megfogalmazott jogok, kötelességek érvényesülésének helyi gyakorlata, óvodánk saját működésének belső szabályzója. Megvalósításával biztosítja a pedagógiai programban foglalt célok elérését, betartása kötelező - a társadalmi együttélés szabályainak megfelelően - az óvodaközösség és a szülői közösség minden tagja számára.

 

1.3. A Házirend hatálya

1.3.1. Időbeli hatálya

A Házirend, a fenntartó Tiszántúli Református Egyházkerület jóváhagyásával lép hatályba a kihirdetés napján és határozatlan időre szól. Ezzel egy időben hatályát veszti a 14/2013.04.08.E.Eln. számon a fenntartó által jóváhagyott Házirend. Felülvizsgálata: 2-3 évenként, illetve jogszabályváltozásnak megfelelően. Az érvényben lévő Házirend módosítása az intézményvezető hatásköre, módosítását bármely nevelő, szülő javaslatára, kezdeményezheti az intézmény vezetője, a nevelőtestület, intézmény vezetősége vagy a Szülői Szervezet.

A Házirend nyilvános dokumentum. Megtekinthető eredeti példányban az óvodavezetői irodában, hiteles másolati példányban, az óvodatitkári irodában. Mindkét helyen meg lehet tekinteni munkaidőben, valamint elérhető az intézmény honlapján is. Az óvoda hirdetőtábláján tájékoztatjuk az érdeklődőket a nyilvános dokumentumaink elhelyezéséről, valamint megtekintésének rendjéről.

 

1.3.2. A Házirend személyi hatálya kiterjed

 • Az óvodával jogviszonyban álló minden alkalmazottra.
 • Az óvodával jogviszonyban álló gyermekekre.
 • Az intézménnyel jogviszonyban nem álló, de az intézmény területén munkát végzőkre, illetve azokra, akik részt vesznek az óvoda feladatainak megvalósításában.
 • A szülőkre (azokon a területeken, ahol érintettek).

 

1.3.3. A Házirend területi hatálya kiterjed

 • Az óvoda területére.
 • Az óvoda által szervezett - a nevelési program végrehajtásához kapcsolódó - óvodán kívüli programokra.
 • Az óvoda képviselete szerinti alkalmaira, külső kapcsolati alkalmaira.

2. Általános információk az óvodáról

v Az óvoda neve:

Debreceni Református Kollégium Óvodája

OM azonosító: 100443

vÓvodánk logója:

 

v Az óvoda címe telefonszáma:

4024, Debrecen Tímár u. 10.

06-52-417-776

E-mail: drk.ovi@ freemail.hu

Web: www.ovoda.drk.hu

v Az óvoda fenntartója:

Tiszántúli Református Egyházkerület

4026, Debrecen Kálvin tér 16. Tel: 06/52-414-744

 

v Létszámadatok:

Az óvodai férőhelyek száma: 130 fő

Az óvoda engedélyezet létszáma: 134 fő

Az óvodai csoportok száma: 5

Az óvoda csoportjai: Gyertyaláng, Százszorszép, Palánta, Hajnalcsillag, Szivárvány.

v Az óvodavezetés tagjai:

Az óvoda vezetője: Feketéné Kavisánszki Györgyi

Az óvodavezető-helyettes: Virányiné Trapp Krisztina Katalin

Szakmai Munkaközösség vezető: Kovács Zsuzsanna

Fogadó órájuk: előre egyeztetett időpontban

 

v Az óvodatitkár neve, elérhetősége:

Az óvoda ügyintézője: Bartha Miklósné

Munkarendje: 8.00 – 16.00.

Elérhetősége: 06/52-417-776

 

v A gyermekvédelmi felelős neve, elérhetősége, fogadó órája:

A gyermekvédelmi felelős neve: Virányiné Trapp Krisztina Katalin

Elérhetősége: 06/30-3693501

Fogadó órája: hétfő 11.00 – 13.00

 

v Fejlesztést segítő szakemberek: Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Debreceni Tagintézményével kötött szerződés alapján:

Logopédus, fejlesztő pedagógus, óvoda pszichológus, szenzomotoros terapeuta.

Elérhetőségük: a hirdetőtáblán megtalálható

v Az óvoda védőnője és orvosa:

Neve: Szabadi Ágnes, elérhetősége: Debrecen, Híd u 14.

Neve: Dr. Tóth Tamás, elérhetősége: Debrecen, Szent Anna u 66.

 

3. A nevelési év rendje

A nevelési év szeptember 1. napjától – augusztus 31. napjáig tart, mely két részből áll:

- Szervezett nevelési időszak: szeptember 1-től június 15-ig.

- Nyári időszak: június 16-tól augusztus 31-ig.

A szülők írásbeli tájékoztatást kapnak a nevelési év rendjéről a nevelési év kezdetén, mely tartalmazza a zárások rendjét, időpontját (nevelésmentes napok, ünnepnapok). Minden óvodai csoportszoba faliújságján szeptemberben ki függesztjük a nevelési év rendjét és az óvoda honlapján is megjelentetjük. A nyári időszakban óvodánk összevont csoportokkal működik.

3.1. Az óvoda nyitva tartása

Az óvoda hétfőtől péntekig tartó 5 napos munkarenddel, egész éven át folyamatosan működik. Az óvoda napi nyitvatartási ideje: 06:30 órától 17:30 óráig tart nyitva. Az ügyelet ideje reggel 06:30-tól 7:00-ig, ill. délután 17:00-tól 17:30-ig tart. Az óvodában 6.30- 7.00 óráig, illetve 17.00-17.30 óráig a gyermekek összevont csoportban a beosztott óvónővel vannak. A gyermekekkel az intézmény teljes nyitva tartása alatt - a csoportok heti és napirendjének megfelelően - óvodapedagógus foglalkozik.

A gyermek óvodában tartózkodásának maximális ideje: napi 10 óra.

Az óvoda napi nyitvatartási ideje összesen: 11 óra.

Eltérő az óvodai nyitvatartási rend, a gyermekek fogadásának rendje abban az esetben, ha a nemzeti ünnepek, illetve az egyházi ünnepek miatt az általános munkarend, a munkaszüneti napok rendje is eltérően alakul. Az ügyeletek nevelési évente kialakított rendjét a nevelési év kezdésekor az óvónők ismertetik a szülőkkel, és a csoportos hirdetőtáblákon írásbeli tájékoztatást is közzétesznek.

3.2. Zárva tartás eljárásrendje

Az óvoda épületének üzemeltetése a fenntartó által meghatározott nyári zárva tartás alatt szünetel. Ekkor történik az éves felújítás, karbantartás, nagytakarítás. A nyári zárva tartás alatt a hivatalos ügyeket az intézmény vezetője, illetve az általa kijelölt személy intézi. Nevelési évben a hivatalos ügyek intézése az óvodavezető, illetve az óvodatitkár irodájában történik 800–1600 között. A nyári zárva tartás ideje alatt a fenntartó által megállapított napokon 9–13 óráig a hivatalos ügyek intézésére ügyeletet kell tartani.

A nyári zárás időpontjáról legkésőbb február 15-ig, hirdetmény formájában (faliújság) tájékoztatjuk a szülőket, melynek tudomásul vételét aláírásukkal szükséges hitelesíteniük.

A téli zárva tartásról a fenntartó dönt, amennyiben az előzetes igény felmérés azt mutatja, hogy a karácsonyi időszakban (iskolai téli szünet) a szülők nem kérik az óvodai ellátást. A döntésről legkésőbb december 05.-ig hirdetmény formájában (faliújság) tájékoztatjuk a szülőket, melynek tudomásul vételét aláírásukkal szükséges hitelesíteniük.

Rendkívüli szünet elrendelésére a fenntartó engedélyével egészségügyi okokból, természeti vagy más katasztrófa esetén kerülhet sor.

3.3. Az iskolai szünetek alatti nyitva tartás eljárásrendje

Az iskolai ősz, téli és tavaszi szünetek, illetve nagyobb hiányzások esetén a nevelési év közben az óvodai élet zavartalan működését biztosítva, de az ésszerűség és takarékosság jegyében írásban felmérjük a várható létszámot. Amennyiben a gyermekek létszáma csoportonként a 10 főt nem éri el, élünk a csoportok összevonásának lehetőségével, ügyelet biztosításával. Rendkívüli esetben (pl. pedagógushiányzás) csoportösszevonást a törvényes létszámkeret betartásával és a nevelőtestület véleményének figyelembevételével az óvodavezető rendelhet el. Huzamosabb időre történő csoportösszevonás esetén az óvodavezető köteles tájékoztatni a fenntartót.

Létszámtól függetlenül nem vonható össze az a gyermekcsoport, ahol zárlattal járó fertőző megbetegedés van.

A nyári időszakban alacsony létszám esetén összevont csoporttal működhet az óvoda. (Az összevont csoport létszáma: maximum 25 fő).

3.4. Nevelés nélküli munkanapok igénybevételének eljárásrendje

A törvényi előírásoknak megfelelően óvodánk nevelési évente öt munkanap erejéig, nevelés nélküli munkanapokat szervez. A nevelésmentes napot a nevelőtestület szakmai továbbképzésre, az óvoda működésével kapcsolatos tervezési és értékelési feladatok ellátására, valamint mentálhigiénés, spirituális tréningre használja fel. A szülőket az időpontról legalább 7 nappal korábban tájékoztatjuk, és hirdetmény formájában (faliújság) is értesítést kapnak. Ezeken a napokon a szülő gondoskodik gyermeke elhelyezéséről, indokolt esetben ügyeletet biztosítunk a gyermekek számára. Nevelés nélküli munkanapokon a gyermekek távollétében az alkalmazottak dolgoznak.

 

3.5. Az egyházi év és az ünnepek, megemlékezések rendje

 

Az egyházi év és az ünnepek, megemlékezések rendjét az éves munkaterv tartalmazza. Az ünnepek megszervezése, lebonyolítása a csoportokban az óvodapedagógusok feladata. Az óvodai szintű ünnepek megszervezése felelősök feladata, melyet szintén az éves munkaterv tartalmaz.

A gyermeki élet hagyományos ünnepei:

 • Szüreti délután
 • Advent
 • Mikulás
 • Karácsony
 • Farsang
 • Virágvasárnap
 • Húsvét
 • Áldozócsütörtök
 • Pünkösd
 • Családi délután
 • Családi istentisztelet
 • Anyák napja
 • Gyermeknap
 • Ballagó évzáró istentisztelet
 • Évzáró közös délután a szülőkkel, elköszönés az iskolába lépőktől, Szeretetvendégség
 • Születés és névnap

Megemlékezések:

o Március 15. (Nemzeti ünnep),

o Október 31. (Reformáció ünnepe).

Fontos, hogy tudjunk és szeressünk együtt lenni, hogy az összetartozás érzése kialakuljon. Az adott ünnepeknél kiemelkedő szerepe van a ráhangolódásnak, a beszélgetéseknek, a készülődésnek, tudva azt, hogy hétköznap is lehet ünnepelni, és ünnepnapon is lehet hétköznapi módra élni. A kézművesség, a dalos játék, a verselés, a titok őrzése, mind-mind az ünnep méltó megünneplésének szerves részei.

4. Az óvodai elhelyezés igénybevételének eljárásrendje

4.1. Az óvodai felvétel eljárásrendje

 

Mikor részesülhet a gyermek óvodai ellátásban?

Három éves kortól mindaddig, amíg a gyermek eléri az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget. Az óvodai nevelés a gyermek 2,5 éves korától kezdődhet a jogszabályi feltételek megléte esetén, és az iskolába járáshoz szükséges fejlettség eléréséig tart. A 2,5 éves gyermekek csak abban az esetben vehetők fel, amennyiben már minden 3 éves és annál idősebb gyermek óvodai elhelyezése megtörtént, és a gyermek a felvétel napjától számított 6 hónapon belül betölti a 3. életévét.

A gyermek igénybe veheti az óvodát, amikor:

a) a felvételhez szükséges kort betöltötte

b) teljesen egészséges

c) ágy és szobatiszta

d) az étkezési térítési díjat szülője befizette, amennyiben nyilatkozata alapján

erre kötelezett.

 

Az óvodába a gyermekek felvétele, átvétele jelentkezés alapján történik. Az óvodai jelentkezés idejét és módját a fenntartó határozza meg: a nevelési évre vonatkozóan a nagyobb létszámú gyermekek egy időszakon belüli óvodai jelentkezésének határidejéről, a tárgyévet megelőző év december 31-ig hoz határozatot. A határozatot az óvodavezető az óvodai jelentkezés időpontja előtt legalább harminc nappal köteles nyilvánosságra hozni. A jelentkezéskor az óvoda nyilvántartást készít a jelentkező gyermekekről úgy, hogy a felvételhez szükséges személyi adatokat a felvételi-és előjegyzési naplóban rögzíti.

A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti, a gyermekek felvétele folyamatos. Ha a jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az óvodavezető bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételre. A felvételi bizottság tagjai: óvodavezető, vezető-helyettes, szakmai munkaközösség vezető. A felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt. Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról a szülők és az óvodapedagógusok véleményének kikérése mellett az óvodavezető dönt. Döntése során be kell tartania a fenntartói aktuális határozatban engedélyezett csoportlétszámot, figyelembe véve a csoportszobák férőhelyszámait, valamint a törvényi szabályozást (25fő/csoport).

 

4.1.1. A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok

- óvodai jelentkezési lap

- a gyermek születési anyakönyvi kivonata,

- lakcímet igazoló hatósági igazolvány, TAJ kártya,

- a szülő (gondviselő) személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa,

- a gyermek oltási könyve, annak igazolására, hogy a kötelező oltásokat megkapta.

- református lelkipásztori ajánlás

 

Az óvodába felvett gyermeket az óvoda nyilvántartja. Ha a gyermek óvodát változtat, további nyilvántartása az átadó óvoda értesítése alapján az átvevő óvoda feladata. Az óvoda törli az óvodába felvettek nyilvántartásából azt a gyermeket, akinek óvodai jogviszonya megszűnt.

 

 

4.1.2. Felvételi eljárás rend

A nevelési év folyamán a hivatalosan kiírt jelentkezés előtt, az óvodavezetőhöz fordulhatnak a jelentkező szülők és általános tájékoztatást kérhetnek.

A hivatalosan kiírt óvodai jelentkezés során gyermekükkel együtt érkeznek az óvodába, ahol az óvodavezető felveszi adataikat a felvételi előjegyzési naplóba, ekkor kerül sor az Óvodai Jelentkezési lap kitöltésére.

Az óvoda vezetője – a 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 20§. (4) bekezdése alapján - az óvodai felvételi, átvételi kérelemnek helyt adó döntését írásban, a kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati formában közli a szülővel. Az óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermek átvétele esetén az óvoda vezetője a döntésről értesíti az előző óvoda vezetőjét.

A felvételről kiértesített szülők gyermeküket beíratják a fenntartó által meghatá­rozott időpontban az óvodába.

A felvételi elbírálásnál az alábbi szempontokat vesszük figyelembe:

- testvér jár, vagy járt-e a Református Kollégium Óvodájába

- testvérei járnak-e a Kollégium valamely tagozatára

- szülei dolgoznak-e a Kollégium valamely tagozatán

- lelkészi ajánlás bemutatása

- halmozottan hátrányos helyzet tényének igazolása

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) előírása, miszerint:

„8. § (2) A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A jegyző – az egyházi és magán fenntartású intézmények esetében a fenntartó – a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.”

Az óvodai felvétellel jogviszony keletkezik az óvoda és a gyermek (szülője, gyámja) között, amelyet a Házirend szabályoz. E naptól illetik meg az óvodás gyermeket a Házirendben foglalt jogok és kötelességek.

 

4.1.3. Elutasítás esetén a jogorvoslati lehetőség eljárásrendje

 

Az óvodavezető az óvodai felvételi, átvételi kérelem elbírálásáról, 15 munkanapon belül – a formai és tartalmi követelményeknek megfelelően- a döntést megalapozó indokolással, határozatban, írásban értesíti a szülőt, illetve másik óvodából való átvétel esetén indoklás nélkül értesíti az előző óvoda vezetőjét is. A szülő a határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül egyéni érdeksérelemre hivatkozva felül bírálati kérelem, jogszabálysértésre hivatkozással törvényességi kérelmet nyújthat be írásban a Tiszántúli Református Egyházkerület Elnökségének (4026 Debrecen, Kálvin tér 17.) címezve az óvoda vezetőjénél.

 

4.1.4. Az óvodai elhelyezés megszűnésének eljárásrendje

Az Nkt.53§. (1) bekezdésének értelmében megszűnik az óvodai elhelyezés, ha:

a) a gyermeket másik óvoda átvette, az átvétel napján;

b) a jegyző a szülő kérelmére engedélyt adott a gyermek óvodából történő kimaradására

c) a gyermeket felvették az iskolába, a nevelési év utolsó napján

d) az óvodába járási kötelezettségét külföldön teljesítő gyermek eléri a tanköteles kort.

 

Megszűnik az óvodai elhelyezés, ha a nevelési-oktatási intézmény jogutód nélkül megszűnik.

Megszűnik az óvodai elhelyezés akkor is, – a köznevelési törvény 74. § (3) bekezdésében foglaltak kivételével – ha a gyermek az óvodából igazolatlanul tíznél több napot van távol, feltéve, hogy az óvoda a szülőt legalább kettő alkalommal írásban figyelmeztette az igazolatlan mulasztás következményeire. Kivéve ez alól az a gyermek, aki halmo­zottan hátrányos helyzetű, illetve akit a gyámhatóság intézkedésére vették fel az óvodába.

A gyermek óvodai jogviszonyának megszűnéséről az óvoda, írásban értesíti a gyermek állandó lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjét.

5. A távolmaradás kérésének, elbírálásának, engedélyezésének és igazolásának eljárásrendje

Kérjük a szülőket, hogy gyermekük bármilyen okból történő távol maradását szíveskedjenek írásban bejelenteni és igazolni. Az igazolás formanyomtatványai – kivétel betegség esetén- a csoportokban és az öltözőkben megtalálhatók. Beteg gyermek az orvos által meghatározott időszakban nem látogathatja az óvodát.

Ha az óvodapedagógus megítélése szerint a gyermek beteg, gondoskodik a többi gyermektől való elkülönítéséről, és a lehető legrövidebb időn belül értesíti a gyermek szüleit. Kérjük, hogy elérhetőségük változását mindig pontosan jelentsék be a pedagógusnak.

Fertőző betegség esetén a szülőnek bejelentési kötelezettsége van az óvoda vezetőjénél.

Azt, hogy a gyermek ismét egészséges és látogathatja az óvodát, orvosnak kell igazolnia. Az igazolásnak tartalmaznia kell a betegség miatt bekövetkezett távollét pontos időszakát is. Ennek elmaradása esetén a pedagógus nem veheti be a gyermeket, a többi kisgyermek egészségének védelme érdekében. Ennek megvalósulását az óvónőknek a felvételi és mulasztási naplóban dokumentálni szükséges.

 

Ha a gyermek az óvodai foglalkozásról távol marad, mulasztását igazolnia kell az óvoda által készített nyomtatványon. A mulasztást igazoltnak kell tekinteni, ha

a) a gyermek - a szülő írásbeli kérelmére - a házirendben meghatározottak szerint engedélyt kapott a távolmaradásra, és azt igazolta,

b) a gyermek beteg volt, és azt a házirendben meghatározottak szerint igazolja,

c) a gyermek hatósági intézkedés vagy egyéb alapos indok miatt nem tudott kötelezettségének eleget tenni,

d) a gyermek ideiglenes óvodai elhelyezésének időtartamát a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 49. § (2b) bekezdése szerinti igazolással igazolja.

Ha a gyermek távolmaradását nem igazolják, a mulasztás igazolatlan. Ha a gyermek az Nkt. 8. § (2) bekezdése alapján vesz részt óvodai nevelésben, és egy nevelési évben igazolatlanul öt nevelési napnál többet mulaszt, az óvoda vezetője értesíti a gyermek tényleges tartózkodási helye szerint illetékes gyámhatóságot és a gyermekjóléti szolgálatot. Ha a gyermek az Nkt. 8. § (2) bekezdése alapján vesz részt az óvodai nevelésben, és az igazolatlan mulasztása egy nevelési évben eléri a tizenegy nevelési napot, az óvoda vezetője a mulasztásról tájékoztatja az általános szabálysértési hatóságot.

 

A gyermek attól a nevelési évtől kezdve, amelyben az ötödik életévét betölti legalább napi 4 órát köteles óvodai nevelésben részt venni. Az öt éves gyermek három napon túli távolmaradását csak az óvodavezető engedélyezheti. Az óvodaköteles gyermek igazolatlan hiányzása esetén, az óvodáskorú gyermekek tartós, előre be nem jelentett hiányzása esetén, az óvoda vezetője levélben, hivatalos formában keresi meg a szülőt. Indokolt esetben (pl. tartós betegség) a szülő az óvodavezetőnek írt kérelemben igényelheti a felvett gyermek óvodába járásának szüneteltetését.

Az óvodavezető figyelemmel kíséri a távolmaradások igazolásának rendjét, és a törvényi előírásoknak megfelelően jár el.

6. A gyermekek érkezésének és távozásának eljárásrendje

Az óvodai nevelés a gyermek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában foglaló foglakozások keretében folyik. Ebből az következik, hogy az óvoda a nyitva tartástól kezdődően a zárásig tervezett-szervezett tevékenységekből áll, s nem pedig felügyeleti feladatokból. Az óvodai tevékenységek zavartalan működése, a csoportok nyugalma, valamint nevelőmunkánk eredményessége érdekében a gyermekeknek reggel 800- óráig kell beérkezniük saját csoportjaikba. Az óvoda nevelőtestülete kéri, hogy az óvodaköteles korú gyermekeket legkésőbb 800-ig hozzák be az óvodába az iskolaalkalmasság elérésének az érdekében.

A gyermekek nevelése folyamatos napirend alapján történik, mely az jelenti, hogy az óvodapedagógus a foglalkozásokat, a gyermekek játékához, mindennapi tevékenységéhez kapcsolja. Zavarja tehát a napirendet, ha egy későn érkező gyermek átvételével meg kell szakítania a gyermekekkel való foglalkozását. A napirend megismerése a szülők számára fontos feladat, ugyanis az óvodába érkezés és az onnan való távozás rendjét meghatározza. A szülő csak a napirend zavarása nélkül hozhatja később, vagy viheti el hamarabb a gyermekét.

A szülők gyermekeiket a nyitvatartási idő alatt bármikor behozhatják és hazavihetik, ha az óvodai tevékenység zavarása nélkül a következő szabályok betartása és tiszteletben tartása mellett teszik:

Az alábbi időpontokban a napirend zavarása nélkül hozhatják be és vihetik el gyermeküket:

Reggel 630-830-ig. Ez idő alatt az óvoda kapuját nyitva tartjuk.

Délben 1200-1300-ig. Ez idő alatt az óvoda ajtaját nyitva tartjuk és a folyosón ügyeletet biztosítunk azok részére, akik ebéd után kívánják elvinni gyermeküket az óvodából.

Délután 1430-tól folyamatosan nyitva tartjuk az óvoda kapuját, a megfelelő biztonsági szabályokat betartva.

A közbenső időkben a gyermekek és a dolgozók személyi biztonsága, valamint az ingóságok megóvása érdekében az óvoda főbejáratát zárva tartjuk, csak csengetésre nyitunk ajtót.

Az óvoda kapuján vagy bejárati ajtaján gyermekeiket egyedül ne engedjék be és ki sem.

Kérjük, hogy gyermekeiket minden esetben kísérjék be az óvodába és adják át az óvodapedagógusnak, távozáskor szintén az óvodapedagógustól kérjék ki. A gyermekeket szüleik, vagy az általuk (írásban) meghatalmazott nagykorú személy viheti el az óvodából. Tíz éven felüli, de kiskorú gyermek testvérét csak abban az esetben viheti el az óvodából, ha a szülő ezt írásban kéri. A megbízásról a szülő, illetve az általa megbízott személy köteles az óvónőket írásban értesíteni.

Az írásos engedélyt a szülőnek kell átadni az óvónőnek. Az óvónő által kiadott gyermekért, továbbiakban a szülő, vagy az érte jövő személy a felelős. Válófélben lévő szülők esetén, a bírói határozatig ügyvéd előtt kötött megegyezés másolatát köteles leadni a szülő az intézménynek.

Ha a zárás időpontjáig nem jön senki a gyermekért, a szülőt telefonon értesítjük, és a szülő köteles mielőbb megérkezni gyermekéért. Amennyiben ez több alkalommal előfordul, jelzünk a gyermekjóléti szolgálatnak.

Abban az esetben, ha a szülő nem elérhető, akkor az általa megadott személyeket értesítjük telefonon. Amennyiben senkit sem érünk el, jelzést kell tennünk a rendőrség felé.

 

7. Pedagógiai munka az óvodában

 

Az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjával összhangban legfontosabb feladatunknak tekintjük a 3-6-7 éves korú gyermekek harmonikus, egészséges személyiségének kibontakoztatását az életkori és egyéni sajátosságok valamint az eltérő fejlődési ütem figyelembevételével. Szándékunk, hogy református óvodánk a keresztyén szellemiség és értékrend példájával szeretetteljes, elfogadó, védelmező légkörével vonzó otthona legyen az idejáró gyermekeknek.

Pedagógiai Programunk alappillérei a játék és a mese. A játék és a tanulás nem különül el egymástól, tekintetbe véve, hogy a kisgyermekkor legalapvetőbb s egyben legjobb fejlesztőtevékenysége a játék.

A mese éppúgy, mint a játék örömforrás. Közvetlen oktató szándék nélkül tanítja az emberi együttélés törvényeit, népünk szép erkölcsi szokásait, a társas együttélés szabályait. A keveset, lassan, jól alapelv szem előtt tartásával nem mennyiségi, de feltétlenül minőségi tudástartalom mély, intenzív átadására, megélésére teremtünk lehetőséget. Az időt nem osztjuk fel rövid szakaszokra. Folyamatos napirend szerint dolgozunk, de igényeljük a napi egyszeri, különböző tartalmú együttlétet. A nevelési folyamat ritmusát az évszakok, az egyházi és egyéb ünnepek váltakozása adja meg. A megszokott óvodai időbeosztásnál lassúbb tempót követünk. Szívesen és sokat időzünk a szabadban.

Pedagógia célunk, hogy óvodánkból iskolába kerülő kisgyermekeink rendelkezzenek mindazzal az ügyességgel, bátorsággal és „okossággal” ami az új helyzethez való alkalmazkodásukat lehetővé teszi. Életük természetes része az imádság, szeretnek énekelni, rajzolni, tudnak játszani, kíváncsiak a mesékre, a történetekre és azokat figyelmesen végig tudják hallgatni. Mozgásuk legyen összerendezett, szókincsük gazdag, társas viselkedésük udvarias, lélektani értelemben kompromisszumképes. Kapják meg mindazt az élményt, ami tartós hatásokkal köti őket az anyanyelvhez, a szülőföldhöz és református egyházunk közösségéhez.

7.1. Az óvoda napirendje

A gyermekek napirendje az évszaknak, a feldolgozásra kerülő tematikának megfelelően változatos.

630-700 Játék az ügyeletes összevont csoportban.

700-1100 Játék a csoportszobában, játék a szabadban. Ezen belül folyamatos tízórai

830- 915 között, valamint 10-25 perces együttlét, aminek nincs kötött

időpontja.

1100-1200 Készülődés az ebédhez, ebéd

1200-1430 Készülődés a pihenéshez, mese, pihenés

1430-1530 Folyamatos ébredés, uzsonna

1530-1700 Játék, ha az időjárás engedi az udvaron

1700-1730 Játék az ügyeletes összevont csoportban

Az óvodai nyitvatartási időben kerül sor logopédiai, fejlesztő, szenzomotoros foglalkozásokra.

Az óvoda rugalmas napirendjét meghatározzák a helyi szokások, rendezvények, időjárási viszonyok. A napirend szervezését a csoportvezető óvodapedagógusok végzik, a napirendtől való jelentős időbeli eltérést az óvodavezető engedélyezheti.

8. Gyermekek az óvodában

 

8.1. A gyermekek joga, hogy

 

 • az óvodában, biztonságban és egészséges környezetben neveljék: óvodai életrendjét pihenő idő, szabad idő, megfelelő testmozgás beépítésével, étkezési lehetőség biztosításával életkorának és fejlettségének megfelelően alakítsák ki,

o Biztonsága érdekében az óvodában tartózkodás ideje alatt végig óvodapedagógus felügyelete alatt álljon.

 • személyiségét, emberi méltóságát, és jogait tiszteletben kell tartani, és számára fizikai és lelki erőszakkal szemben védelmet kell biztosítani,

o ­emberi méltóságának, személyiségének tiszteletben tartása érdekében nem vethető alá megszégyenítő (kipellengérezés, kiszólás, lekicsinylés, kiközösítés) bánásmódnak, testi fejlődését hátráltató (pl. levegőztetés, kirándulás, táplálék, mozgáslehetőség megvonása) eljárásnak, a csoporttól való elkülönítésnek, fizikai-lelki erőszaknak, indulatos reagálásnak, testi fenyítésnek, hátrányos megkülönböztetés nem érheti;

o a gyermeknek joga, hogy vele megfelelő hangnemben beszéljenek, mindenben legyenek a segítségére, egyéni teljesítményét, erőfeszítéseit, szabálykövető magatartását elismerjék, megdicsérjék. (Ennek módja azonban nem lehet tárgyi jutalom, vagy annak jelképes formája.);

o a gyermeknek joga, hogy Istentől kapott adottságainak, képességeinek kibontakoztatásához megfelelő segítséget kapjon;

o nemzeti, vallási, etnikai önazonosságát tiszteletben tartsák és annak megfelelő nevelésben részesüljön,

 • adottságának megfelelő megkülönböztetett ellátásban részesüljön, illetve
 • az óvoda vagy szülei közbenjárásával - pedagógiai szakszolgálat segítségért forduljon,
 • rendszeres egészségügyi felügyeletben és ellátásban részesüljön.

o a gyermeknek joga továbbá, hogy családja anyagi helyzetétől függően ingyenes, vagy kedvezményes étkeztetésben részesüljön,

o hogy az intézmény eszközeit, berendezését, felszereltségét ingyenesen, de rendeltetésszerűen használhassa.

 

8.2. A gyermekek kötelessége

o A gyermekek tartsák tiszteletben mások emberi méltóságát és jogait.

o A gyermekek jogaik gyakorlása közben nem veszélyeztethetik saját, illetve társaik valamint az óvoda dolgozóinak testi épségét.

o A gyermekek kötelessége, hogy megőrizzék, illetve megfelelően használják az óvoda játékait, eszközeit és helyiségeit.

o A gyermekek kötelessége, hogy jelezzék az óvoda bármely dolgozójának, ha balesetet, veszélyes állapotot, vagy tevékenységet észlelnek.

o Szándékosan okozott kárért – a kiskorú gyermek által okozottért is- a szülő anyagi felelősséggel tartozik.

o A gyermekek kötelessége, hogy életkori sajátosságaiknak és fejlettségi szintjüknek megfelelően aktívan vegyenek részt a napirendben foglalt tevékenységekben.

9. Védő – óvóintézkedések

A gyermekbalesetek megelőzése érdekében az óvodapedagógusok a gyermekeket életkoruknak megfelelő balesetvédelmi oktatásban részesítik. A veszélyforrásokra minden esetben felhívjuk gyermekeink figyelmét, ha az óvoda épületét elhagyjuk. A gyermekeknek kirándulásokat, sétákat stb. a szülők beleegyezésével szervezünk. 25 fős gyermek-csoportnál a kíséretet két óvodapedagógus és egy dajka látja el, azon felüli létszám esetén plusz 1 fő szükséges. Nevelési év elején írásbeli nyilatkozatot kérünk arról, hogy engedélyezik-e gyermekük részvételét az óvodán kívüli programokon.

Az óvodánk főbejárata a gyermekek biztonsága érdekében egész nap csak felnőttek által nyitható. A gyermekek védelme érdekében az udvari bejárati kapu zárának használata valamennyi dolgozó és szülő feladata.

Fokozott figyelmet fordítunk a gyermekek védelmére, balesetmentes, gondozott, biztonságot nyújtó óvodai környezetére, a testi, lelki egészségük biztosítására. A balesetek megelőzése érdekében kérjük, hogy gyermekeik ne viseljenek a mindennapokban ékszert, vagy olyan ruhadarabot, amely balesetveszélyes helyzeteket teremthet. A gyermekek egészségének és testi, lelki épségének védelmére vonatkozó előírásokat, a lehetséges veszélyforrásokat a tilos és az elvárható magatartásformákat folyamatosan tudatosítjuk az óvodás gyermekben életkoruknak és fejlettségi szintjüknek megfelelően. Ezek a szabályok a nem óvodás testvérekre is vonatkoznak, betartását a szülők jelenlétében is elvárjuk.

Baleset esetén a gyermek ellátása az elsődleges feladatunk. Ha szükséges azonnal orvosi segítséget kérünk és értesítjük a szülőket.

Az óvodába járó minden gyermeknek és szüleiknek feladatát képezi az ide vonatkozó szabályok betartása:

o A gyermek felnőtt felügyelete nélkül nem lehet, így ha a szülő az óvodában gyermekét a pedagógustól átvette, a továbbiakban, teljes felelősséggel felel a gyermek testi épségéért, abban az esetben, ha még az óvoda területén belül tartózkodik.

o Az óvoda területén és azon kívül 5 méter távolságban tilos a dohányzás, szeszesital fogyasztás, és bármilyen drog használata.

Az óvoda működése során az illetékes szakhatóságok (ÁNTSZ, munkavédelmi szakhatóság, tűzvédelmi szakhatóság) által meghatározott szabályokat be kell tartani.

Baleset, tűz és bombariadó esetén a tűzriadó, illetve a bombariadó tervben meghatározott menekülési útvonalon hagyják el a gyerekek és a felnőttek az intézmény épületét, melyet évente kétszer gyakorolunk.

Az intézmény dolgozóira vonatkozó védő – óvó előírásokat az SZMSZ tartalmazza.

9.1. Az óvoda helyiségeinek használati rendje

 

Az óvoda helyiségeit, berendezési és felszerelési tárgyait nyitvatartási időben az óvodába felvett gyermekek használhatják. Gyermek, szülő a kijelölt helyiségeken kívül (öltöző, mosdó, csoportszoba, udvar) más helyen nem tartózkodhat. A csoportszobákban szülők, vendégek, hozzátartozók csoportosan csak kizárólag az engedélyezett alkalmakkor tartózkodhatnak (pl. ünnepélyek, fogadó órák, értekezletek, családi délutánok). A csoportszobában történő benntartózkodáshoz váltócipő, vagy (szülők esetében) lábzsák használata szükséges. A helységek tisztaságának fenntartása, a berendezési tárgyak épségének megőrzése az óvodai dolgozók, szülők és gyermekeik számára egyaránt kötelezettség és elvárás. Kérjük, ügyeljenek a helyiségek rendjére, tisztaságára.

9.2. Az udvar használati rendje

Az óvoda udvarán az óvodás gyermekek csak óvodapedagógusi felügyelettel tartózkodhatnak, az udvari játékokat, létesítményeket csak óvodapedagógusi felügyelettel használhatják.

Az óvoda udvara nem nyilvános játszótér, az óvodával jogviszonyban nem álló személyek nem használhatják. Kivételt képeznek az intézmény által szervezett családi rendezvények.

Az óvodából való távozás után a szülő - illetve a szülő által felhatalmazott a gyermek hazaviteléről gondoskodó személy - felügyeletében az óvoda udvarán történt balesetekért az óvoda felelősséget nem vállal.

A dohányzás az óvodában valamint az óvoda közvetlen környezetében szigorúan tilos. Az óvodában e tevékenységet tiltó táblák jól látható helyen jelzik a dohányzásmentesség követelményét.

10. A beiskolázás óvodai eljárásrendje

 

A gyermek, abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, legkésőbb az azt követő évben tankötelessé válik. Az a gyermek, akinek esetében azt a szakértői bizottság javasolja, további egy nevelési évig az óvodában részesül ellátásban, és ezt követően válik tankötelessé. Ha a gyermek az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget korábban éri el, a kormányhivatal a szülő kérelmére szakértői bizottság véleménye alapján engedélyezheti, hogy a gyermek hatéves kor előtt megkezdje az iskolát.

 

A tanköteles korú gyermekek szülőjével egyénenként elbeszélgetünk az iskolára való felkészültségről fogadó óra keretében. Minden gyermekről óvodai szakvélemény kerül kiállításra. Amennyiben a gyermek további óvodai nevelése indokolt, akkor a döntésről az óvodavezető határozatot hoz. Kérdéses esetekben kérjük a Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Debreceni Tagintézményének, illetve ha szükséges szakértői bizottság iskolaérettségi vizsgálatát. A kiadott óvodai szakvéleménnyel lehet a gyermeket a kiválasztott iskolába beíratni. A gyermek iskolaérettségének értékelési szempontjait, ill. az óvodáskor végére elérendő követelményszinteket az óvoda Pedagógiai Programjában találhatják meg. A 7. életévüket betöltött gyermekek óvodában maradásához nevelőtestületi döntés, szülői beleegyezés és szakértői bizottság vagy egyéb szakszolgálati vélemény szükséges.

 

A beiskolázással kapcsolatban részletes tájékoztatást adunk a tanköteles korú gyermekek szülei részére.

11. Szülők az óvodában

A keresztyén értékrendet szem előtt tartva az óvodánkba járó gyermekeket arra neveljük, hogy tanulják meg tisztelni a felnőtteket, szeressék és fogadják el társaik egyéniségét, másságát, tudják kifejezni magukat, és legyenek képesek alkalmazkodni is. Az esetleges konfliktusokat erőszakmentesen oldják meg, illetve kérjék a megoldáshoz a felnőtt segítségét.

Kérjük a szülőket, hogy otthon is ezeket az alapelveket erősítsék gyermekeikben. Mellőzzék a gyermek előtt az indulatos, negatív megjegyzéseket mások gyermekére, az óvodára, az ott dolgozó felnőttekre, és kerüljék gyermekeik verekedésre való biztatását.

11.1. Együttműködés, kapcsolattartás

Biztosítjuk annak lehetőségét, hogy a szülők megismerjék óvodánk Pedagógiai Programját, Házirendjét, illetve SZMSZ-ét, tájékoztatást kapjanak az abban foglaltakról. A szülők a Házirendet az első szülői értekezleten kézhez kapják, valamint a csoportokban másolati példány elkérhető, megtekinthető.

A szülőknek lehetőségük van rá, hogy az óvodában folyó pedagógiai munka kialakításába a megfelelő fórumokon aktívan részt vegyenek, ötleteikkel segítsék elő a közös gondolkodást.

A hatékony, közös munka feltétele az együttműködés, nyitottság, őszinteség. Komolyabb probléma, konfliktus esetén mindenképpen keressék fel az óvónőt, illetve az óvoda vezetőjét, és velük közösen próbálják megoldani a konkrét helyzetet.

Az együttműködésre, kapcsolattartásra alkalmas fórumok:

- szülői értekezletek évenként két alkalommal

- igény szerinti családlátogatás

- családi délutánok, közös rendezvények

- Szülői Fórum

- óvodapedagógusi fogadóórák

- Az óvodavezetővel, az óvónőkkel történő rövid, esetenkénti megbeszélés, problémafeltáró, elemző segítségadás

- a szülői munkaközösség alkalmai

- óvodavezetői fogadóórák

 

Óvodapedagógusok fogadó órája:

· Szivárvány csoport: hétfő 13.00 – 14.00

· Hajnalcsillag csoport: kedd 13.00 – 14.00

· Százszorszép csoport:szerda 13.00. – 14.00

· Palánta csoport: csütörtök 13.00. – 14.00.

· Gyertyaláng csoport: péntek 13.00. – 14.00.

 

Kérjük a szülőket, hogy a gyermekekkel kapcsolatos, illetve magánjellegű beszélgetésekre az óvónőt, a foglalkozások közben ne vonják el a csoporttól. Vegyék igénybe a fogadó órákat, kérésre, lehetőség van más időpontban is a beszélgetésre, problémák, egyéb természetű dolgok megvitatására.

A különböző fórumok időpontjáról a csoportos hirdető táblán tájékoztatjuk a szülőket.

11.2. A szülők joga különösen, hogy:

a) megismerje az óvoda pedagógiai programját, házirendjét, és tájékoztatást kapjon az abban foglaltakról,

b) gyermeke fejlődéséről, magaviseletéről, rendszeresen részletes és érdemi tájékoztatást, neveléséhez tanácsokat, segítséget kapjon,

c) gyermeke neveléséhez igénybe vegye a pedagógiai szakszolgálat intézményét

d) kezdeményezze szülői szervezet létrehozását, és annak munkájában, továbbá a szülői képviselők megválasztásában, mint választó, és mint megválasztható személy részt vegyen,

e) írásbeli javaslatát az óvoda vezetője, a nevelőtestület, a szülők közössége, megvizsgálja, és arra a megkereséstől számított tizenöt napon belül érdemi választ kapjon,

f) a gyermekek nagyobb csoportját érintő bármely kérdésben tájékoztatást kérhet az óvodavezetőtől, az e körbe tartozó ügyek tárgyalásakor képviselője tanácskozási joggal részt vehet a nevelőtestület értekezletein.

g) halmozottan hátrányos helyzetű gyermek szülőjeként gyermeke óvodába járatásához - a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben meghatározottak szerint - anyagi támogatást kapjon

h) az oktatási jogok biztosához forduljon.

11.3. A szülő kötelessége, hogy

a) gondoskodjon gyermeke értelmi, testi, érzelmi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges feltételekről és arról, hogy gyermeke teljesítse kötelességeit, továbbá megadjon ehhez minden tőle elvárható segítséget, együttműködve az óvodával, figyelemmel kísérje gyermeke fejlődését,

b) rendszeres kapcsolatot tartson a gyermekével foglalkozó óvodapedagógusokkal,

c) három éves kortól biztosítsa gyermeke óvodai nevelésben való részvételét, továbbá öt éves kortól tankötelezettségének teljesítését,

d) tiszteletben tartsa az óvoda pedagógusai, alkalmazottai emberi méltóságát és jogait, tiszteletet tanúsítson irántuk,

e) elősegítse gyermekének a közösségbe való beilleszkedését, az óvoda rendjének, a közösségi élet magatartási szabályainak elsajátítatását,

f) biztosítsa gyermekének az óvodapszichológusi vizsgálaton és a fejlesztő foglalkozásokon való részvételét, ha a gyermekével foglalkozó óvodapedagógusok kezdeményezésére, a nevelőtestület erre javaslatot tesz. Ha az e bekezdésében foglalt kötelezettségének a szülő nem tesz eleget, a jegyző hatósági eljárás keretében kötelezheti a szülőt kötelezettségének betartására,

g) az étkezési térítési díjatamennyiben nyilatkozata alapján nem vonatkoznak rá

a gyermekétkeztetési normatív kedvezmény igénybevételéhez kapcsolódó jogcímek - az óvoda által kijelölt időpontban pontosan fizesse be,

h) a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő szülő gondosan figyelje a szociális iroda által kiadott határozat lejárati dátumát annak érdekében, hogy a következő határozatot időben be tudja mutatni az ingyenesség folyamatosságának megtartása érdekében,

i) a térítés mentesen étkező gyermek szülője, gyermeke hiányzása esetén minden esetben mondja le gyermeke étkezését a hiányzott napokra,

j) évente kétszer részt vegyen a gyermeke fejlődéséről szóló óvodapedagógusi tájékoztatón és az ott elhangzottakat aláírásával dokumentálja.

12. A gyermekekkel kapcsolatos egészségügyi szabályok eljárásrendje

 

Az óvodában csak teljesen egészséges gyermek tartózkodhat! Beteg, megfázott, gyógyszert, láz-vagy köhögéscsillapítót szedő, még lábadozó gyermek bevétele az óvodába, a gyermekek biztonságos gyógyulása és a többi gyermek egészségének megőrzése érdekében nem lehetséges. Ilyen esetben az óvónő kötelessége a gyermek átvételének megtagadása.

 

Az óvodában megbetegedő lázas gyermeket a szülőnek az értesítéstől számított legrövidebb időn belül haza kell vinnie. A gyermekek részére gyógyszer csak tartós betegség esetén, orvosi javaslat/előírás alapján adható be az óvodában.

 

Az óvónőnek tilos otthonról beküldött gyógyszert beadniuk a gyermekeknek a nap folyamán.

 

A szülő írásban ad tájékoztatást arról, hogy a gyermeknek van-e gyógyszerérzékenysége, illetve bármilyen érzékenysége.

Betegség esetén a háromnapos hiányzás után, orvosi igazolás bemutatása szükséges, az ÁNTSZ által előírt szabályok értelmében.

 

Az óvónő teendője baleset vagy napközben megbetegedő gyermek esetén: a gyermeket haladéktalanul el kell látni, miközben a csoport felügyeletét meg kell szervezni. A baleset súlyosságától függően, illetve eszméletvesztés, lázgörcs esetén azonnal orvost, mentőt kell hívni.

 

Láz, hányás, hasmenés, hasgörcs esetén az óvónő megkezdi a láz csillapítását (vizes borogatás), majd értesíti a szülőt, hogy minél hamarabb jöjjön a gyermekéért. Ezután a szülő gondoskodik az orvos felkereséséről. Ilyen esetben a gyermek csak orvosi igazolással

jöhet újból óvodába. Az orvosi igazolásnak tartalmaznia szükséges annak időpontját, hogy a gyermek mettől-meddig volt beteg.

Fertőző betegség (pl.: rubeola, skarlát, tetű) esetén a szülőnek bejelentési kötelezettsége van. Az intézmény pedig a bejelentést követően jelez az ÁNTSZ felé, és fertőtlenítő takarítást végez. Az óvoda a gyermek fejtetvessége esetén - az aktuális egészségvédelmi rendelkezések alapján – jár el.

13. A gyermekek étkeztetésének eljárásrendje

13.1. A táplálkozással kapcsolatos egészségvédelem

 

Óvodánkban a gyermekek háromszori étkezésben részesülnek. Az elfogyasztott ételekből eltett ételmintát 72 óráig őrizzük meg. Intézményünkben csak ellenőrzött minőségű ételt fogyasztunk.

 

Az óvoda területén a gyerekek egyéni etetése, nassoltatása otthonról hozott élelmiszerrel a többi gyermek előtt nem etikus, valamint az óvoda tisztán tartását is zavarja. A túlzott cukorka és cukros üdítők fogyasztását kerülni ajánljuk. A gyermekek névnapi és születésnapi köszöntését gyümölcsök, esetleg a kereskedelemben kapható, bevizsgált aprósütemények felhasználásával ajánlott megszervezni.

 

A vitamin pótlására szolgáló plusz gyümölcs, zöldség intézménybe való behozataláról a szülők minden nevelési év elején nyilatkoznak, miszerint az óvodába behozott élelmiszert legálisan működő kereskedésben vásárolják és a saját termesztésű zöldség-gyümölcs esetén a kötelező élelmezés-egészségügyi várakozási időt betartják.

 

13.2. Az étkezési igény lejelentése. A térítési díjak befizetésének és visszafizetésének rendje

Az étkezések időpontjai:

 

§ Tízórai: 8.30. – 9.15. (folyamatos)

§ Ebéd: 11.30. – 12.15.

§ Uzsonna: 14.40. –15.15. (folyamatos)

Az étkezést egy nappal előre tudjuk rendelni, a hiányzással kapcsolatos bejelentéseket reggel 9 óráig az óvodatitkárnál tudjuk fogadni. Telefonszám: 417-776.

Ha a szülő 900 óra után jelzi azt, akkor már csak harmadnap tudjuk figyelembe venni a hiányzását, és tudjuk lemondani az ebédet. A teljes hét lejelentésére legkésőbb az előző hét pénteken, 900- óráig van lehetőség.

A hiányzás után a gyermek érkezését előző nap 900 óráig be kell jelenteni, csak akkor tudunk neki étkezést biztosítani. Ha a szülő ezt nem teljesíti az óvodapedagógus nem köteles fogadni a gyermeket az óvodában. A reggel 900 óráig írásban, személyesen vagy telefonon jelzett bejelentése az ingyenesen étkező gyermekek szüleinek is kötelessége, mivel az ő ebédjüket is meg kell rendelnünk, illetve le kell mondanunk.

Az étkezési térítési díj napi háromszori étkezést foglal magába. Az étkezési térítési díjat a szülő utólagosan, a tényleges étkezési napok száma után fizeti. Pótbefizetésre a következő hónapban van lehetőség. A befizetések rendje és módja, a befizetés időpontjának pontos dátuma – havonta egy nap – a csoportok hirdetőtábláján van kifüggesztve. Az óvodapedagógusok a szülőktől pénzt nem vehetnek át, így a szülő felelőssége, hogy a meghatározott napon eleget tegyen kötelezettségének. Az esedékes térítési díjról az érintett szülőket tájékoztatjuk. A befizetés készpénzes fizetéssel teljesíthető.

13.3. A kedvezményes étkezési támogatás igénybevételének eljárásrendje

A szülőket mindenkori jogszabályok figyelembe vételével különböző kedvezmények illetik meg a Gyvt. 21/B. § (1) bekezdés a) pontja szerinti ingyenes bölcsődei és óvodai gyermekétkeztetés igénybevételének előírása alapján.

A gyermekétkeztetési normatív kedvezmény igénybevételéhez kapcsolódó jogcímek:

a) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül – önkormányzati határozat bemutatása alapján

b) tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek – MÁK igazolás alapján

c) családjában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek– MÁK igazolás alapján

d) családjában három vagy több gyermeket nevelnek – szülői nyilatkozat alapján

e) nevelésbe vételét rendelte el a gyámhatóság – erről szóló határozat alapján

f) családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett, azaz nettó összegének 130%-át. (2016. évben 95.960 Ft.) – szülői nyilatkozat alapján.

Az igénybevételéhez, minden nevelési év elején egy, a szülő által kitöltött és aláírt nyilatkozatot kell benyújtani.

A kedvezmények igénybevételével kapcsolatos tudnivalókról a szülő folyamatosan felvilágosítást kaphat gyermeke óvodapedagógusától és az óvodatitkártól.

13.4. Étel érzékeny gyermekek étkeztetésének eljárásrendje

A speciális étkezést intézményünkben a Sodexo Magyarország Kft. Diétás Konyhája tudja biztosítani. A szállító cég részére az orvosi igazolásokat el kell juttatni, majd személyes egyeztetés történik.

 

14. A rendszeres egészségügyi felügyeletben és ellátásban részesülés joggyakorlásának eljárásrendje

Az óvodavezető feladata az egészségügyi felügyelet és a rendszeres orvosi vizsgálatok megszervezése. Az óvoda egészségügyi ellátását az Egészségügyi Járóbeteg Központ Nonprofit Kft. biztosítja. Az óvoda-egészségügyi szolgálat szakmai ellenőrzését a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv Debreceni Kistérségi Népegészségügyi Intézete végzi. Az óvodavezető biztosítja az egészségügyi munka feltételeit. A kapcsolattartást az óvodavezető biztosítja az óvodát ellátó orvossal (fogorvos) és az óvodát ellátó védőnővel. Az iskolai beiratkozás előtt kötelező egészségügyi vizsgálatokat a házi gyermekorvos a rendelőben végzi a szülő felügyelete alatt. A kötelező védőoltások az óvodában nem adhatók be.

Az óvodába járó gyerekek intézményen belüli rendszeres egészségügyi felügyeletét a védőnő nevelési évenként az éves munkatervben meghatározott időpontban látja el. Rendszeresen ellenőrzi a gyermekek személyi higiéniáját, fej tetvességi vizsgálatot végez. Az óvodai környezet higiénés ellenőrzésében, az étkeztetés higiénés ellenőrzésében részt vesz. Az óvoda teljes körű egészségfejlesztéssel kapcsolatos feladatait koordinált, nyomon követhető és értékelhető módon kell megtervezni a pedagógiai program részét képező egészségfejlesztési program keretében.

A nevelési év során tehát meghatározott időpontban és szükség szerint védőnő látogatja az óvodánkat, erről a szülőket minden esetben tájékoztatjuk, valamint a szükséges hozzájáruló nyilatkozatokat aláíratjuk.

15. A gyermek ruházata az óvodában

Fontos, hogy a ruházat, a benti cipő jellel legyen ellátva, hiszen a gyermekek ruhája, cipője gyakran összecserélődhet. A gyermek ruházatának tisztaságáról a szülőnek kell gondoskodni. A szobai, udvari váltócipő, ruha kiválasztása az egészségi és kényelmi szempontok szerint történjen, legyen évszaknak megfelelő, kényelmes, könnyen kezelhető, váltó cipő esetében fontos, hogy megfelelő lábtartást biztosítson. Benti cipőnek papucs viselése alkalmatlan, balesetveszélyes. Kérjük, hogy a gyermeknek mindig legyen pótruhája. A tornafelszerelés tartalma: póló, rövidnadrág, zokni, csúszásmentes cipő. Gyermekeink pizsamában pihennek az alvás időben, ezért a pizsamáról a szülőnek kell gondoskodni. A használt pizsamát minden pénteken haza adjuk.

Az ünnepi ruházat szükségességéről a szülőket időben tájékoztatjuk.

16. A jutalmazó és fegyelmező intézkedések formái és alkalmazásának elvei

16.1. Az óvodában alkalmazott jutalmazási intézkedések formái

Óvodánkban a gyermekek részére tárgyi jutalmazást nem alkalmazunk. A jutalmazás kiterjedhet –a gyermek magatartására, beszédére, cselekedetére. A bátorító nevelés, az erőszakmentes kommunikáció elveit alkalmazzuk. A jutalmazás, a „jó” megerősítésére szolgál. A gyermek fejlődését mindig önmagához, saját teljesítő képességéhez mérten értékeljük. Az óvodapedagógus gazdag értékelési eszköztárral rendelkezik, melyből a gyermekek életkori sajátosságainak figyelembevételével tudatosan választja ki a leginkább megfelelőt.

A jutalmazás formái:

a) szóbeli dicséret négyszemközt

b) szóbeli dicséret a csoporttársak előtt

c) szóbeli dicséret a szülő jelenlétében

d) rajzpályázatokon vagy sportversenyeken nyert oklevelek bemutatása a csoport társak előtt.

e) simogatás, ölbe vevés, pillantás, gesztus, mimika,

f) csoport közösségét érintően: mesélés, diafilmnézés, játék, tánc, zenehallgatás

16.2. Az óvodában alkalmazott fegyelmező intézkedések formái

A negatív tartalmú értékelés célja, az elmarasztaláson és visszatartáson túl, a kívánatos magatartásra történő rámutatás. Alkalmazását kizárólag pedagógiai megfontolások vezetik.

Nem alkalmazhat az óvodapedagógus olyan eljárást, ami a gyermekek testi fejlődését hátráltatja, pl.: testi fenyítés, étel, levegőzés, kirándulás megvonás, megalázás, megszégyenítés, kipellengérezés, fenyegetés, ijesztgetés, megfélemlítés.

Formái:

o szóbeli figyelmeztetés

o határozott tiltás

o leültetés az óvodapedagógus mellé azzal az utasítással, hogy gondolja végig tettét, majd megbeszélés

o bizonyos játéktól meghatározott időre való eltiltás

o más tevékenységbe való áthelyezés

o bizonyos játszótárssal való játéktól meghatározott időre távoltartás

o a szülő jelenlétében történő elbeszélgetés

A dicsérő és fegyelmező intézkedések elvei a következetesség, a rendszeresség.

Minden gyermeknél a személyiségéhez illesztett legeredményesebb formát kell alkalmazni. Törekvéseink sikerességének érdekében kérjük, hogy a fenti alapelveket a szülők otthon is erősítsék gyermekeikben.

17. Az óvodás gyermek fejlődésének nyomon követését szolgáló eljárásrend

Az óvodába felvett gyermek fejlődését az egyéni fejlődési naplóban rögzítjük. A fejlődés nyomon követése az alábbi területekre terjed ki: értelmi, beszéd, hallás, látás, mozgásfejlődés. Rögzítésre kerülnek: a gyermek fejlesztési feladatai: intézkedések, megállapítások, javaslatok.

Az óvoda indokolt esetben kezdeményezi a szülőnél a szakszolgálat (logopédus, pszichológus, gyógypedagógus) igénybe vételét. A fejlődési napló bejegyzéseit évente kétszer ismertetjük a szülővel, aki ezt aláírásával igazolja. Ezen az alkalmon – vagy szükség szerint- a szülő számára javaslatot tesz az óvónő az otthon elvégezhető feladatokra a fejlesztés folyamatosságának érdekében. A szülő módszertani tanácsot, szakkönyvi segítséget kérhet.

A fejlődési napló tartalmát, vezetésének szabályozását a Pedagógiai Program tartalmazza.

18. A gyermekek otthonról hozott tárgyainak, játékainak szabályozása

Az óvodába behozható befogadást segítő, alváshoz igényelt, valamint nagyobb értékű tárgyakat (pl.: mesekönyvek, lexikonok, gyermekbibliák stb.) be kell jelenteni az óvodapedagógusnak. A be nem jelentett tárgyakért felelősséget nem tudunk vállalni.

 

A délutáni pihenéshez szükséges „alvókák” (párna, puha plüss állat) behozatala engedélyezett, a napközbeni játék idején a gyermek jelével ellátott fiókban kell elhelyezni.

Az óvodába behozott ékszerek (nyaklánc, karkötő, gyűrű) balesetveszélyesek, ezért kérjük ezeket mellőzni. A saját felelősségre behozott ékszerért nem vállalunk anyagi felelősséget.

 

Az óvodába hozott drága játékokért felelősséget nem tudunk vállalni, a behozatalukat nevelőtestületünk nem támogatja. Amennyiben a gyermek, otthonról mégis behozza és azt a szülő nem jelenti be az óvodapedagógusnak, a játék vagy más értékes ékszer elvesztéséért vagy megrongálásáért az intézményt kártérítési felelősség nem terheli.

 

Balesetveszélyes eszközöket (szúró, vágó stb.), pénzt, gyógyszert, telefont a gyermekek nem hozhatnak otthonról magukkal, erről a szülő köteles meggyőződni. Egyéb eszközök csak akkor vihetők be az óvodába, ha azok bevitelét a szülő az óvodapedagógussal egyezteti, megbeszéli.

19. A szülői igények alapján szerveződő önköltséges szolgáltatásokon való

részvétel szabályai

A foglalkozásokat úgy kell megszervezni, hogy a külön szolgáltatáson való részvétel ne gátolja meg a gyermekeket abban, hogy az óvoda által biztosított alapszolgáltatásban részt vegyenek.

A külön programok választásáról a szülő dönthet. A foglalkozások az erre kijelölt helyen (tornaszoba) tarthatók. A térítési díjat a szolgáltatást nyújtó személy szedi be.

A szülő év elején nyilatkozhat arról, hogy mely foglalkozásra szeretné gyermekét járatni.

- a szülő önkéntes elhatározásán alapuló előzetes, írásos nyilatkozatban közli, hogy gyermeke felügyeletét a tanfolyam idejére, olyan személyre bízza, aki nem az óvoda alkalmazottja

- tudomásul veszi, hogy ezen idő alatt az óvodát nem terheli felelősség

- a vezető és a szolgáltatást nyújtó közötti együttműködés feltételeit meghatározó dokumentum elkészítése vezetői feladat.

A tanfolyamokkal kapcsolatban az intézmény semmilyen kötelezettséget nem vállal.

Az óvodában bármilyen külső szolgáltatást csak pedagógus végzettségű személy tarthat. A szolgáltatásnak tartalmában és megvalósításában is keresztyén értékrendünkhöz és pedagógiai programunk alapelveihez kell illeszkednie.

 

 

ZÁRADÉK

 

Nyilatkozatok

 

A Szülői Munkaközösség a Debreceni Református Kollégium Óvodája Házirendjét a jogszabályban meghatározott határidő biztosításával véleményezte. A dokumentummal kapcsolatban ellenvetést nem fogalmazott meg.

Kelt: 2016. év augusztus hó 31. napján

…………………………………………

Pénzesné Tóth Márta

A Szülői Munkaközösség elnöke

A Debreceni Református Kollégium Óvodája nevelőtestülete 2016. év augusztus hó 31. napján megtartott ülésén az óvoda Házirendjét 6-2016.08.31.N.T. határozatszámon elfogadta:

………………………………………… ……………………………………………

Virányiné Trapp Krisztina Kovács Zsuzsanna

nevelőtestület képviselője nevelőtestület képviselője

Debrecen, 2016. augusztus 31.

…………………………………………………

Ph. Feketéné Kavisánszki Györgyi

óvodavezető

A Debreceni Református Kollégium Óvodájának Házirendjét a fenntartó Tiszántúli Református Egyházkerület Elnöksége……..…………………..………………………számú határozatával jóváhagyta.

Debrecen, 2016………………………

……………………………………….

Ph

800x600 Normal 0 21 false false false HU X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 st1\:*{behavior:url(#ieooui) } /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Normál táblázat"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-bidi-font-family:"Times New Roman";} table.MsoTableGrid {mso-style-name:"Rácsos táblázat"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-priority:59; mso-style-unhide:no; border:solid windowtext 1.0pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-border-insideh:.5pt solid windowtext; mso-border-insidev:.5pt solid windowtext; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-bidi-font-family:"Times New Roman";}