Házirend

HÁZIREND

 

 

 

 

 

 

Intézmény OM - azonosítója:

Készítette:

 

100443

 

………………………………………………

óvodavezető aláírás

 

Hatályos: a kihirdetés napjától

 

A dokumentum jellege: Nyilvános

 

Megtalálható: www.ovoda.drk.hu

 

Verziószám:

 

2020/1. eredeti példány

 

 

Iktatószám: 662/2020.


A Debreceni Református Kollégium Óvodájának Házirendje 2020

 

 

Áldás, Békesség!

 

 

Testvéri szeretettel köszöntjük a Szülőket a Debreceni Református Kollégium Óvodájában! Óvodánk a Tiszántúli Református Egyházkerület nevelési intézménye, amely egyben a magyar köznevelési rendszer része, szakmailag önálló nevelési intézmény.

 

Református óvodánk munkatársi közössége - személyes hitük és életük példájával - szeretetteljes, okosan szerető, segítőkész, toleráns és bátorító magatartással fordul a gyermekek felé, szem előtt tartva az együtt élés szükséges szabályait.

 

 

Óvodánkban a nevelőmunka a mindenkor érvényben lévő köznevelési törvény, az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja, a Pedagógiai Programunk, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzatunk alapján történik.

 

 

Házirendünk készítésénél a jogszabályi elvárásokat, az óvodás korú gyermekek mindenekfelett álló érdekeit, és az elmúlt évek gyakorlatára építve nevelőtestületünk valamint a szülők tapasztalatait vettük figyelembe. Végig szem előtt tartva óvodánk keresztyén szellemiségét.

 

Olyan pedagógiai környezet kialakítására törekszünk, ahol a befogadó attitűd természetessé válik a gyermekek, az óvodapedagógusok, a nevelőmunkát segítő munkatársak, és a szülők számára egyaránt. A keresztyén erkölcsök elültetésével, hitben és hitre neveljük a gyermekeket.

 

A működésünket szabályozó dokumentumainkban foglaltak megvalósításához az óvoda és a család sokoldalú, bizalomra épülő együttműködése szükséges.

 

 

Kérjük, figyelmesen olvassák végig, és a gyermekek valamint az eredményes együttműködés érdekében törekedjenek a benne foglaltak betartására!

 

 

Isten áldása kísérje a gyermeküket ránk bízó szülőket és családjukat!

 

 

Kelt: Debrecen, 2020. szeptember 01.

Feketéné Kavisánszki Györgyi

óvodavezető

 

 

2

 

 

 

A Debreceni Református Kollégium Óvodájának Házirendje 2020

 

TARTALOMJEGYZÉK

 

1.

Bevezető rendelkezések

4

1.1.

A Házirend jogszabályi háttere

4

1.2.

A Házirend célja és feladata

5

1.3.

A Házirend hatálya

5

2.

Általános információk az óvodáról

6

3.

A nevelési év rendje

7

3.1.

Az óvoda nyitva tartása

7

3.2.

Zárva tartás eljárásrendje

8

3.3.

Az iskolai szünetek alatti nyitva tartás eljárásrendje

8

3.4.

Nevelés nélküli munkanapok igénybevételének eljárásrendje

9

3.5.

Az egyházi év és az ünnepek, megemlékezések rendje

9

4.

Az óvodai elhelyezés igénybevételének eljárásrendje

10

4.1.

Az óvodai felvétel eljárásrendje

10

4.1.1. Felvételi eljárásrend

11

4.1.2.A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok

12

4.1.3. Elutasítás esetén a jogorvoslati lehetőség eljárásrendje

12

4.1.4. Az óvodai elhelyezés megszűnésének eljárásrendje

12

5.

A távolmaradás eljárásrendje

13

6.

A gyermekek érkezésének és távozásának eljárásrendje

15

7.

Pedagógiai munka az óvodában

16

7.1.

Az óvoda napi rendje

17

8.

Gyermekek az óvodában

17

8.1.

A gyermekek joga

17

8.2.

A gyermekek kötelessége

18

9.

Védő-óvóintézkedések

18

9.1.

Az óvoda helyiségeinek használati rendje

20

9.2.

Az udvar használati rendje

20

10. A beiskolázás óvodai eljárásrendje

20

11. Szülők az óvodában

21

11.1. Együttműködés, kapcsolattartás

21

11.2. A szülők joga

21

11.3. A szülők kötelessége

22

12. A gyermekekkel kapcsolatos egészségügyi szabályok eljárásrendje

22

13. A gyermekek étkeztetésének eljárásrendje

23

13.1. A táplálkozással kapcsolatos egészségvédelem

24

13.2. Az étkezési igény lejelentése. A térítési díjak befizetésének és visszafizetésének

 

rendje

25

13.3. A kedvezményes étkezési támogatás igénybevételének eljárásrendje

25

13.4. Étel érzékeny gyermekek étkeztetésének eljárásrendje

26

14.  A rendszeres egészségügyi felügyeletben és ellátásban részesülés joggyakorlatának

eljárásrendje

26

15.

A gyermek ruházata az óvodában

27

16.

A jutalmazás és fegyelmező intézkedések formái és alkalmazásának elvei

27

16.1.

Az óvodában alkalmazott jutalmazási intézkedések formái

27

16.2.

Az óvodában alkalmazott fegyelmező intézkedések formái

28

17.

Az óvodás gyermek fejlődésének nyomon követését szolgáló eljárásrend

29

18.

A gyermekek otthonról hozott tárgyainak, játékainak szabályozása

30

19.  A szülői igények alapján szerveződő önköltséges szolgáltatásokon való részvétel

szabályai

30

ZÁRADÉK

32

 

3

 

A Debreceni Református Kollégium Óvodájának Házirendje 2020

 

 

 

 1. 1. Bevezető rendelkezések

 

A 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 25.§ (2) bekezdés, valamint a 20/2012, (VIII.31.) EMMI rendelet 5.§ (1) alapján a Debreceni Református Kollégium Óvodája (OM azonosító: 100443, Székhelye: 4024 Debrecen, Tímár u 10.) az alábbi rendelkezések alapján alkotta meg Házirendjét.

 

1.1. A Házirend jogszabályi háttere

 

Az óvoda szakmai tevékenységét meghatározó jogszabályok és szabályzatok

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény

 

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

 

20/2016.(VIII.24.) EMMI rendelet

 

1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról 363/2012. (XII.17.). évi kormányrendelet Az óvodai nevelés alapprogramja

 

A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

 

32/2015. (VI.19.) EMMI rendelet

 

Pedagógiai Program

 

A Debreceni Református Kollégium Óvodájának SZMSZ-e és mellékletei

 

17/2013. (III. 1.) EMMI rendelete a Nemzeti etnikai kisebbség óvodai nevelésének irányelvei

 

15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről

 

328/2011.(XII.29.) Korm. rend. 6. mell. Nyilatkozat a Gyvt. 21/B. § (1) bekezdés a) pontja szerinti ingyenes bölcsődei és óvodai gyermekétkeztetés igénybevételéhez

 

Nevelőtestületi határozatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

A Debreceni Református Kollégium Óvodájának Házirendje 2020

 

 

1.2. A Házirend célja és feladata

 

A Házirendbe foglalt előírások célja biztosítani az óvoda törvényes működését, az óvodai nevelés zavartalan megvalósítását, valamint az óvoda közösségi életének megszervezését. A Házirend a különböző jogszabályokban megfogalmazott jogok, kötelességek érvényesülésének helyi gyakorlata, óvodánk saját működésének belső szabályzója.

 

A Házirend - az óvoda évenkénti nevelési tervével együtt – meghatározza a gyermeki jogok és kötelességek gyakorlásával, a gyermek óvodai napirendjével kapcsolatos rendelkezéseket. Megvalósítása biztosítja a pedagógiai programban foglalt célok elérését, betartása kötelező - a társadalmi együttélés szabályainak megfelelően - az óvodaközösség és a szülői közösség minden tagja számára.

 

 

1.3. A Házirend hatálya

 

1.3.1. Időbeli hatálya

 

A Házirend a fenntartó Tiszántúli Református Egyházkerület jóváhagyásával lép hatályba a kihirdetés napján és határozatlan időre szól. Ezzel egy időben hatályát veszti a 2016. szeptember 01-én életbe lépett, a fenntartó által jóváhagyott Házirend. Az érvényben lévő Házirend módosítása az intézményvezető hatásköre, módosítását bármely nevelő, szülő javaslatára, kezdeményezheti az intézmény vezetője, a nevelőtestület, intézmény vezetősége vagy a Szülői Szervezet.

 

A gyermekek és szüleik vonatkozásában a beiratkozáskor (intézményi gyermeki jogviszony kezdetekor) lép életbe és az intézményi gyermeki jogviszony megszűnéséig tart.

 

A teljes nevelési évre terjed ki, beleértve a szüneteket is.

 

 

1.3.2. A Házirend személyi hatálya kiterjed

 

Az óvodával jogviszonyban álló minden alkalmazottra. Az óvodával jogviszonyban álló gyermekekre.

 

Az intézménnyel jogviszonyban nem álló, de az intézmény területén munkát végzőkre, illetve azokra, akik részt vesznek az óvoda feladatainak megvalósításában.

 

A szülőkre (azokon a területeken, ahol érintettek).

 

 

 

 

 

 

5

 

A Debreceni Református Kollégium Óvodájának Házirendje 2020

 

 

1.3.3. A Házirend területi hatálya kiterjed

 

Az óvoda területére.

 

Az óvoda által szervezett - a nevelési program végrehajtásához kapcsolódó - óvodán kívüli programokra.

 

Az óvoda képviselete szerinti alkalmaira, külső kapcsolati alkalmaira.

 

 

A Házirend nyilvános dokumentum. Megtekinthető eredeti példányban az óvodavezetői

 

irodában, hiteles másolati példányban, az óvodatitkári irodában. Mindkét helyen meg lehet

 

tekinteni   munkaidőben,    valamint   elérhető   az   intézmény    honlapján    is.     Az    óvoda

 

hirdetőtábláján tájékoztatjuk az érdeklődőket a nyilvános dokumentumaink elhelyezéséről,

 

valamint megtekintésének rendjéről.

 

A Házirend egy-egy példányát a beiratkozáskor a szülők megkapják.

 

 

 1. 2. Általános információk az óvodáról

v Az óvoda neve:

Debreceni Református Kollégium Óvodája OM azonosító: 100443

v Óvodánk logója:

v Az óvoda címe telefonszáma:

 

4024, Debrecen Tímár u. 10.

06-52-417-776

E-mail: drk.ovoda@ reformatus.hu

Web: www.ovoda.drk.hu

 

v Az óvoda fenntartója:

Tiszántúli Református Egyházkerület

4026, Debrecen Kálvin tér 16. Tel: 06/52-414-744

 

v Létszámadatok:

Az óvodai férőhelyek száma: 130 fő

Az óvoda engedélyezet létszáma: 134 fő

Az óvodai csoportok száma: 5

Az óvoda csoportjai: Gyertyaláng, Százszorszép, Palánta, Hajnalcsillag, Szivárvány.

 

v Az óvodavezetés tagjai:

Az óvoda vezetője: Feketéné Kavisánszki Györgyi

Az óvodavezető-helyettes: Virányiné Trapp Krisztina

Szakmai Munkaközösség vezető: Kovács Zsuzsanna

Fogadó órájuk: előre egyeztetett időpontban

 

 

 

6

 

A Debreceni Református Kollégium Óvodájának Házirendje 2020

 

v Az óvodatitkár neve, elérhetősége:

Az óvoda ügyintézője: Bartha Miklósné

Munkarendje: 8.00 – 16.00.

Elérhetősége: 06/52-417-776

 

v A gyermekvédelmi felelős neve, elérhetősége, fogadó órája: A gyermekvédelmi felelős neve: Virányiné Trapp Krisztina Elérhetősége: 06/30-3693501 Fogadó órája: hétfő 11.00 – 13.00

v Fejlesztést segítő szakemberek: Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Debreceni Tagintézményével kötött szerződés alapján: Logopédus, fejlesztő pedagógus, óvoda pszichológus, szenzomotoros terapeuta. Elérhetőségük: a hirdetőtáblán megtalálható

v Az óvoda védőnője és orvosa:

Neve: Toma Mónika, elérhetősége: 06/20/661-6291

Neve: Dr. Józsa Tibor, elérhetősége: 06/30/576-1113

v Szociális  segítés:  A  szolgáltatást  biztosító  intézmény  neve:  DMJV  Család-  és

Gyermekjóléti Központja, 4026 Debrecen, Thomas Mann u. 2/A. Tel: 52-411-133, 52-447-724

Óvodai szociális segítő neve, elérhetősége: Nagyné Mudra Mónika, Tel: 06-30-633-6571

 1. 3. A nevelési év rendje

 

 

A nevelési év szeptember 1. napjától – augusztus 31. napjáig tart, mely két részből áll:

 

Szervezett nevelési időszak: szeptember 1-től június 15-ig.

 

Nyári időszak: június 16-tól augusztus 31-ig.

 

A szülők írásbeli tájékoztatást kapnak a nevelési év rendjéről a nevelési év kezdetén, mely

 

tartalmazza  a  zárások rendjét, időpontját  (nevelésmentes napok, ünnepnapok). Minden

 

óvodai csoportszoba faliújságján szeptemberben kifüggesztjük a nevelési év rendjét és az

 

óvoda honlapján is megjelentetjük. A nyári időszakban óvodánk összevont csoportokkal

 

működik.

 

 

3.1. Az óvoda nyitva tartása

 

Az  óvoda  hétfőtől  péntekig tartó 5  napos  munkarenddel, egész  éven  át  folyamatosan

 

működik.  Az  óvoda  napi  nyitvatartási  ideje:  06:30  órától  17:30  óráig tart  nyitva.  Az

 

ügyelet ideje reggel 06:30-tól 7:00-ig, ill. délután 17:00-tól 17:30-ig tart. Az óvodában

 

6.30- 7.00 óráig, illetve 17.00-17.30 óráig a gyermekek összevont csoportban a beosztott

 

óvónővel vannak. A gyermekekkel az intézmény teljes nyitva tartása alatt - a csoportok

 

heti és napirendjének megfelelően - óvodapedagógus foglalkozik.

 

7

 

A Debreceni Református Kollégium Óvodájának Házirendje 2020

 

 

A  gyermek  óvodában  tartózkodásának  maximális  ideje:  napi  10  óra.  Az  óvoda  napi

 

nyitvatartási ideje összesen: 11 óra.

 

Eltérő az óvodai nyitvatartási rend, a gyermekek fogadásának rendje, abban az esetben, ha a nemzeti ünnepek, illetve az egyházi ünnepek miatt az általános munkarend, a munkaszüneti napok rendje is eltérően alakul.

 

 

3.2. Zárva tartás eljárásrendje

 

Az óvoda épületének üzemeltetése a fenntartó által meghatározott nyári zárva tartás alatt szünetel. Ekkor történik az éves felújítás, karbantartás, fertőtlenítés, nagytakarítás. A nyári zárva tartás alatt a hivatalos ügyeket az intézmény vezetője, illetve az általa kijelölt személy intézi. Nevelési évben a hivatalos ügyek intézése az óvodavezető, illetve az óvodatitkár irodájában történik 800–1600 között. A nyári zárva tartás ideje alatt a fenntartó által megállapított napokon 8–12 óráig a hivatalos ügyek intézésére ügyeletet kell tartani.

 

A nyári zárás időpontjáról legkésőbb február 15-ig, hirdetmény formájában (faliújság) tájékoztatjuk a szülőket, melynek tudomásul vételét aláírásukkal szükséges hitelesíteniük.

 

3.3. Az iskolai szünetek alatti nyitva tartás eljárásrendje

 

Az őszi iskolai szünet, illetve a tavaszi iskolai szünet ideje alatt az óvoda nyitva tart.

 

Az iskolai őszi és tavaszi szünetek, illetve nagyobb hiányzások esetén a nevelési év közben az óvodai élet zavartalan működését biztosítva, de az ésszerűség és takarékosság jegyében írásban felmérjük a várható létszámot. Amennyiben a gyermekek létszáma csoportonként a 10 főt nem éri el, élünk a csoportok összevonásának lehetőségével, ügyelet biztosításával.

 

Létszámtól függetlenül nem vonható össze az a gyermekcsoport, ahol zárlattal járó fertőző megbetegedés van.

 

A téli iskolai szünet időpontjában és fenntartói rendelkezés alapján, a Karácsony és Új év közötti időszakra, ha az igényfelmérés azt mutatja, hogy senki nem kívánja gyermekét az óvodában az ünnepi időszakban elhelyezni, akkor óvodánkat zárva tartjuk. Igény esetén ezen idő alatt összevont csoportok működhetnek a gyermeklétszámtól függően.

 

Rendkívüli esetben (pl. pedagógushiányzás) csoportösszevonást a törvényes létszámkeret betartásával és a nevelőtestület véleményének figyelembevételével az óvodavezető rendelhet el. Huzamosabb időre történő csoportösszevonás esetén az óvodavezető köteles tájékoztatni a fenntartót.

 

 

8

 

A Debreceni Református Kollégium Óvodájának Házirendje 2020

 

 

Rendkívüli szünet elrendelésére a fenntartó engedélyével egészségügyi okokból, természeti vagy más katasztrófa esetén kerülhet sor.

 

3.4. Nevelés nélküli munkanapok igénybevételének eljárásrendje

 

A törvényi előírásoknak megfelelően óvodánk nevelési évente öt munkanap erejéig, nevelés nélküli munkanapokat szervez. A nevelésmentes napot a nevelőtestület szakmai továbbképzésre, az óvoda működésével kapcsolatos tervezési és értékelési feladatok ellátására, valamint mentálhigiénés, spirituális tréningre használja fel. A szülőket az időpontról legalább 7 nappal korábban tájékoztatjuk, és hirdetmény formájában (faliújság) is értesítést kapnak. Ezeken a napokon a szülő gondoskodik gyermeke elhelyezéséről, indokolt esetben ügyeletet biztosítunk a gyermekek számára. Nevelés nélküli munkanapokon a gyermekek távollétében az alkalmazottak dolgoznak.

 

 

3.5. Az egyházi év és az ünnepek, megemlékezések rendje

 

 

Az egyházi év és az ünnepek, megemlékezések rendjét az éves munkaterv tartalmazza. Az ünnepek megszervezése, lebonyolítása a csoportokban az óvodapedagógusok feladata. Az óvodai szintű ünnepek megszervezése felelősök feladata, melyet szintén az éves munkaterv tartalmaz.

 

A gyermeki élet hagyományos ünnepei, alkalmai: szüreti délután, Advent, Mikulás, Karácsony, Farsang, Virágvasárnap, Húsvét, Áldozócsütörtök, Pünkösd, Családi délután, Családi istentisztelet, Anyák napja, Gyermeknap, Ballagó évzáró istentisztelet, Évzáró közös délután a szülőkkel, elköszönés az iskolába lépőktől, Szeretetvendégség, Születés és névnap. Megemlékezések: Március 15. (Nemzeti ünnep), Október 31. (Reformáció ünnepe).

 

Fontos, hogy tudjunk és szeressünk együtt lenni, hogy az összetartozás érzése kialakuljon. Az adott ünnepeknél kiemelkedő szerepe van a ráhangolódásnak, a beszélgetéseknek, a készülődésnek, tudva azt, hogy hétköznap is lehet ünnepelni, és ünnepnapon is lehet hétköznapi módra élni. A kézművesség, a dalos játék, a verselés, a titok őrzése, mind-mind az ünnep méltó megünneplésének szerves részei.

 

 

 

 

 

9

 

A Debreceni Református Kollégium Óvodájának Házirendje 2020

 

 

 1. 4. Az óvodai elhelyezés igénybevételének eljárásrendje

 

4.1. Az óvodai felvétel eljárásrendje

 

Mikor részesülhet a gyermek óvodai ellátásban?

 

Az óvodai nevelés szakasza, a gyermek három éves korában kezdődik, és addig az időpontig tart, ameddig a gyermek a tankötelezettség teljesítését meg nem kezdi. (2011. évi CXC. törvény 5.§81) a.). Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételtől számított fél éven belül betölti, amennyiben már minden 3 éves és annál idősebb gyermek óvodai elhelyezése megtörtént.

 

A gyermek igénybe veheti az óvodát, amikor:

 

a)                  a felvételhez szükséges kort betöltötte

 

b)                  teljesen egészséges

 

c)                  ágy és szobatiszta

 

d)                 az étkezési térítési díjat szülője befizette, amennyiben nyilatkozata alapján erre kötelezett.

 

Az óvodába a gyermekek felvétele, átvétele jelentkezés alapján történik. Az óvodai jelentkezés idejét és módját a fenntartó határozza meg: a nevelési évre vonatkozóan a nagyobb létszámú gyermekek egy időszakon belüli óvodai jelentkezésének határidejéről, a tárgyévet megelőző év december 31-ig hoz határozatot. A határozatot az óvodavezető az óvodai jelentkezés időpontja előtt legalább harminc nappal köteles nyilvánosságra hozni. A jelentkezéskor az óvoda nyilvántartást készít a jelentkező gyermekekről úgy, hogy a felvételhez szükséges személyi adatokat a felvételi-és előjegyzési naplóban rögzíti.

 

 

A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti, a gyermekek felvétele folyamatos. Ha a jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az óvodavezető bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételre. A felvételi bizottság tagjai: óvodavezető, vezető-helyettes, szakmai munkaközösség vezető. A felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt. Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról a szülők és az óvodapedagógusok véleményének kikérése mellett az óvodavezető dönt. Döntése során be kell tartania a fenntartói aktuális határozatban engedélyezett csoportlétszámot, figyelembe véve a csoportszobák férőhelyszámait, valamint a törvényi szabályozást.

 

 

 

 

10

 

A Debreceni Református Kollégium Óvodájának Házirendje 2020

 

 

4.1.1. Felvételi eljárás rend

 

 

A beiratkozás előtti időszakban minden érdeklődő szülő és gyermeke számára lehetőséget biztosítunk az intézmény megtekintésére, az óvodai életről való beszélgetésre.

 

A nevelési év folyamán a hivatalosan kiírt jelentkezés előtt, az óvodavezetőhöz fordulhatnak a jelentkező szülők és általános tájékoztatást kérhetnek. A hivatalosan kiírt óvodai jelentkezés során gyermekükkel együtt érkeznek az óvodába, ahol az óvodavezető felveszi adataikat a felvételi előjegyzési naplóba, ekkor kerül sor az Óvodai Jelentkezési lap kitöltésére.

 

Az óvoda vezetője – a 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 20§. (4) bekezdése alapján - az óvodai felvételi, átvételi kérelemnek helyt adó döntését írásban, a kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati formában közli a szülővel. Az óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermek átvétele esetén az óvoda vezetője a döntésről értesíti az előző óvoda vezetőjét. A felvételről kiértesített szülők gyermeküket beíratják a fenntartó által meghatározott időpontban az óvodába.

 

A felvételi elbírálásnál az alábbi szempontokat vesszük figyelembe:

 

testvér jár, vagy járt-e a Református Kollégium Óvodájába testvérei járnak-e a Kollégium valamely tagozatára

 

szülei dolgoznak-e a Kollégium valamely tagozatán református lelkészi ajánlás

 

halmozottan hátrányos helyzet tényének igazolása felvételét a gyámhatóság kezdeményezte

3. életévét az adott nevelési év augusztus 31-ig betöltötte.

 

 

A Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény rendelkezése szerint a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik évét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában, óvodai foglalkozáson köteles lesz részt venni. Az Nkt. 8. § értelmében „A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A szülő - tárgyév május 25. napjáig benyújtott - kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, a Kormány rendeletében kijelölt szerv (a továbbiakban: felmentést engedélyező szerv) felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. Ha az

 

11

 

A Debreceni Református Kollégium Óvodájának Házirendje 2020

 

 

eljárásban szakértőt kell meghallgatni, csak az óvodavezető vagy a védőnő rendelhető ki.”(8.§. (2))

 

Az óvodai felvétellel jogviszony keletkezik az óvoda és a gyermek (szülője, gyámja) között. E naptól illetik meg az óvodás gyermeket a Házirendben foglalt jogok és kötelességek.

 

 

4.1.2. A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok

 

óvodai jelentkezési lap

 

a gyermek születési anyakönyvi kivonata,

 

lakcímet igazoló hatósági igazolvány, TAJ kártya,

 

a szülő (gondviselő) személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa, a gyermek oltási könyve, annak igazolására, hogy a kötelező oltásokat megkapta. református lelkipásztori ajánlás

 

A beiratkozás a szülők személyes megjelenésével történik.

 

Az óvodába felvett gyermeket az óvoda nyilvántartja. Ha a gyermek óvodát változtat, további nyilvántartása az átadó óvoda értesítése alapján az átvevő óvoda feladata. Az óvoda törli az óvodába felvettek nyilvántartásából azt a gyermeket, akinek óvodai jogviszonya megszűnt.

 

 

4.1.3. Elutasítás esetén a jogorvoslati lehetőség eljárásrendje

 

Az óvodavezető az óvodai felvételi, átvételi kérelem elbírálásáról, 15 munkanapon belül – a formai és tartalmi követelményeknek megfelelően- a döntést megalapozó indokolással, határozatban, írásban értesíti a szülőt, illetve másik óvodából való átvétel esetén indoklás nélkül értesíti az előző óvoda vezetőjét is. A szülő a határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül egyéni érdeksérelemre hivatkozva felül bírálati kérelem, jogszabálysértésre hivatkozással törvényességi kérelmet nyújthat be írásban a Tiszántúli Református Egyházkerület Elnökségének (4026 Debrecen, Kálvin tér 17.) címezve az óvoda vezetőjénél.

 

4.1.4. Az óvodai elhelyezés megszűnésének eljárásrendje

 

Az Nkt.53§. (1) bekezdésének értelmében megszűnik az óvodai elhelyezés, ha:

 

 

 

12

 

A Debreceni Református Kollégium Óvodájának Házirendje 2020

 

 

a) a gyermeket másik óvoda átvette, az átvétel napján;

b) a jegyző a szülő kérelmére engedélyt adott a gyermek óvodából történő kimaradására

c) a gyermeket felvették az iskolába, a nevelési év utolsó napján

d) az óvodába járási kötelezettségét külföldön teljesítő gyermek eléri a tanköteles kort.

 

 

Megszűnik az óvodai elhelyezés, ha a nevelési-oktatási intézmény jogutód nélkül megszűnik. Megszűnik az óvodai elhelyezés akkor is, – a köznevelési törvény 74. § (3) bekezdésében foglaltak kivételével – ha a gyermek az óvodából igazolatlanul tíznél több napot van távol, feltéve, hogy az óvoda a szülőt legalább kettő alkalommal írásban figyelmeztette az igazolatlan mulasztás következményeire. Kivéve ez alól az a gyermek, aki halmozottan hátrányos helyzetű, illetve akit a gyámhatóság intézkedésére vették fel az óvodába.

 

A 20/2012 (VIII.31.) EMMI rendelet 50.§. (2) értelmében a gyermek óvodai jogviszonyának megszűnéséről az óvoda írásban értesíti a hivatalt. A KIR internetes felületén a változások felvezetésével tudja teljesíteni az óvoda a bejelentési kötelezettségét.

 

 1. 5. A távolmaradás eljárásrendje

 

Kérjük a szülőket, hogy gyermekük bármilyen okból történő távol maradását szíveskedjenek szóban, írásban bejelenteni és igazolni. Az igazolás formanyomtatványai – kivétel betegség esetén- a csoportokban és az öltözőkben megtalálhatók. Beteg gyermek az orvos által meghatározott időszakban nem látogathatja az óvodát.

 

Ha az óvodapedagógus megítélése szerint a gyermek beteg, gondoskodik a többi gyermektől való elkülönítéséről, és a lehető legrövidebb időn belül értesíti a gyermek szüleit. Kérjük, hogy elérhetőségük változását mindig pontosan jelentsék be a pedagógusnak.

 

Fertőző betegség esetén a szülőnek bejelentési kötelezettsége van az óvoda vezetőjénél. Azt, hogy a gyermek ismét egészséges és látogathatja az óvodát, orvosnak kell igazolnia. Az igazolásnak tartalmaznia kell a betegség miatt bekövetkezett távollét pontos időszakát is. Ennek elmaradása esetén a pedagógus nem veheti be a gyermeket, a többi kisgyermek egészségének védelme érdekében. Ennek megvalósulását az óvónőknek a felvételi és mulasztási naplóban dokumentálni szükséges.

 

 

Ha a gyermek az óvodai foglalkozásról távol marad, mulasztását igazolnia kell az óvoda által készített nyomtatványon. A mulasztást igazoltnak kell tekinteni, ha

 

13

 

A Debreceni Református Kollégium Óvodájának Házirendje 2020

 

 

a) a gyermek - a szülő írásbeli kérelmére - a házirendben meghatározottak szerint engedélyt kapott a távolmaradásra, és azt igazolta,

b) a gyermek beteg volt, és azt a házirendben meghatározottak szerint igazolja,

c) a gyermek hatósági intézkedés vagy egyéb alapos indok miatt nem tudott kötelezettségének eleget tenni,

d) a gyermek ideiglenes óvodai elhelyezésének időtartamát a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 49. § (2b) bekezdése szerinti igazolással igazolja.

 

 

Ha a gyermek távolmaradását nem igazolják, a mulasztás igazolatlan.

 

Ha a gyermek az Nkt. 8. § (2) bekezdése alapján vesz részt óvodai nevelésben, és egy nevelési évben igazolatlanul öt nevelési napnál többet mulaszt, az óvoda vezetője értesíti a gyermek tényleges tartózkodási helye szerint illetékes gyámhatóságot és a gyermekjóléti szolgálatot. Az értesítést követően a gyermekjóléti szolgálat és az óvoda haladéktalanul intézkedési tervet készít, amelyben a mulasztás okának feltárására figyelemmel meghatározza a gyermeket veszélyeztető és az igazolatlan hiányzást kiváltó helyzet megszüntetésével, a gyermek óvodába járásával teljesítésével kapcsolatos, továbbá a gyermek érdekeit szolgáló feladatokat.

 

Ha a gyermek az Nkt. 8. § (2) bekezdése alapján vesz részt az óvodai nevelésben, és az igazolatlan mulasztása egy nevelési évben eléri a tizenegy nevelési napot, az óvoda vezetője a mulasztásról tájékoztatja az általános szabálysértési hatóságot.

 

Ha a gyermek igazolatlan mulasztása egy nevelési évben eléri a húsz nevelési napot, az óvoda vezetője haladéktalanul értesíti a gyermek tényleges tartózkodási helye szerint illetékes gyámhatóságot.

 

Az óvodaköteles gyermek igazolatlan hiányzása esetén, az óvodáskorú gyermekek tartós, előre be nem jelentett hiányzása esetén, az óvoda vezetője levélben, hivatalos formában keresi meg a szülőt. Indokolt esetben (pl. tartós betegség) a szülő az óvodavezetőnek írt kérelemben igényelheti a felvett gyermek óvodába járásának szüneteltetését. Az óvodavezető figyelemmel kíséri a távolmaradások igazolásának rendjét, és a törvényi előírásoknak megfelelően jár el.

 

 

 

 

 

 

14

 

A Debreceni Református Kollégium Óvodájának Házirendje 2020

 

 

 1. 6. A gyermekek érkezésének és távozásának eljárásrendje

 

Az óvodai nevelés a gyermek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában foglaló foglakozások keretében folyik. Ebből az következik, hogy az óvoda a nyitva tartástól kezdődően a zárásig tervezett-szervezett tevékenységekből áll, s nem pedig felügyeleti feladatokból. Az óvodai tevékenységek zavartalan működése, a csoportok

 

nyugalma, valamint nevelőmunkánk eredményessége érdekében a gyermekeknek reggel 800- óráig kell beérkezniük saját csoportjaikba.

 

A gyermekek nevelése folyamatos napirend alapján történik, mely az jelenti, hogy az óvodapedagógus a foglalkozásokat, a gyermekek játékához, mindennapi tevékenységéhez kapcsolja. Zavarja tehát a napirendet, ha egy későn érkező gyermek átvételével meg kell szakítania a gyermekekkel való foglalkozását. A napirend megismerése a szülők számára fontos feladat, ugyanis az óvodába érkezés és az onnan való távozás rendjét meghatározza. A szülő csak a napirend zavarása nélkül hozhatja később, vagy viheti el hamarabb a gyermekét.

 

A szülők gyermekeiket a nyitvatartási idő alatt bármikor behozhatják és hazavihetik, ha az óvodai tevékenység zavarása nélkül a következő szabályok betartása és tiszteletben tartása mellett teszik:

 

 

Az alábbi időpontokban a napirend zavarása nélkül hozhatják be és vihetik el gyermeküket:

 

Reggel 630-800-ig. Ez idő alatt az óvoda kapuját nyitva tartjuk.

 

 

Délben 1200-1300-ig. Ez idő alatt az óvoda főbejáratát tudják használni a szülők, akik ebéd után kívánják elvinni gyermeküket az óvodából. Az ajtót csengetést követően nyitjuk ki. Délután 1430-tól folyamatosan nyitva tartjuk az óvoda kapuját, a megfelelő biztonsági szabályokat betartva.

 

 

 

A közbenső időkben a gyermekek és a dolgozók személyi biztonsága, valamint az ingóságok megóvása érdekében az óvoda főbejáratát zárva tartjuk, csak csengetésre nyitunk ajtót.

 

Az óvoda kapuján vagy bejárati ajtaján gyermekeiket egyedül ne engedjék be és ki sem. Kérjük, hogy gyermekeiket minden esetben kísérjék be az óvodába és adják át az óvodapedagógusnak, távozáskor szintén az óvodapedagógustól kérjék ki. A gyermekeket

 

szüleik, vagy az  általuk (írásban) meghatalmazott nagykorú személy viheti el az

 

 

15

 

A Debreceni Református Kollégium Óvodájának Házirendje 2020

 

 

óvodából. Tíz éven felüli, de kiskorú gyermek testvérét csak abban az esetben viheti el az óvodából, ha a szülő ezt írásban kéri. A megbízásról a szülő, illetve az általa megbízott személy köteles az óvónőket írásban értesíteni. Az írásos engedélyt a szülőnek kell átadni az óvónőnek. Az óvónő által kiadott gyermekért, továbbiakban a szülő, vagy az érte jövő személy a felelős. Válófélben lévő szülők esetén, a bírói határozatig ügyvéd előtt kötött megegyezés másolatát köteles leadni a szülő az intézménynek. Ennek hiányában kötelesek vagyunk mindkét szülő számára a szülői jogokat biztosítani.

 

 

Ha a zárás időpontjáig (17:30) nem jön senki a gyermekért, a szülőt telefonon értesítjük, és a szülő köteles mielőbb megérkezni gyermekéért. Amennyiben ez több alkalommal előfordul, jelzünk a gyermekjóléti szolgálatnak.

 

Abban az esetben, ha a szülő nem elérhető, akkor az általa megadott személyeket értesítjük telefonon. Amennyiben senkit sem érünk el, jelzést kell tennünk a rendőrség felé.

 

 

 1. 7. Pedagógiai munka az óvodában

 

 

Az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjával összhangban legfontosabb feladatunknak tekintjük a 3-6-7 éves korú gyermekek harmonikus, egészséges személyiségének kibontakoztatását az életkori és egyéni sajátosságok valamint az eltérő fejlődési ütem figyelembevételével. Szándékunk, hogy református óvodánk a keresztyén szellemiség és értékrend példájával szeretetteljes, elfogadó, védelmező légkörével vonzó otthona legyen az idejáró gyermekeknek.

 

Pedagógiai Programunk alappillérei a játék és a mese. A játék és a tanulás nem különül el egymástól, tekintetbe véve, hogy a kisgyermekkor legalapvetőbb s egyben legjobb fejlesztőtevékenysége a játék.

 

A mese éppúgy, mint a játék örömforrás. Közvetlen oktató szándék nélkül tanítja az emberi együttélés törvényeit, népünk szép erkölcsi szokásait, a társas együttélés szabályait. A keveset, lassan, jól, gyakran ismételve alapelv szem előtt tartásával nem mennyiségi, de feltétlenül minőségi tudástartalom mély, intenzív átadására, megélésére teremtünk lehetőséget. Az időt nem osztjuk fel rövid szakaszokra. Folyamatos napirend szerint dolgozunk, de igényeljük a napi egyszeri, különböző tartalmú együttlétet. A nevelési folyamat ritmusát az évszakok, az egyházi és egyéb ünnepek váltakozása adja meg. A megszokott óvodai időbeosztásnál lassúbb tempót követünk. Szívesen és sokat időzünk a szabadban.

 

16

 

A Debreceni Református Kollégium Óvodájának Házirendje 2020

 

 

Pedagógia  célunk,   hogy  óvodánkból   iskolába   kerülő   kisgyermekeink    rendelkezzenek

 

mindazzal   az   ügyességgel,   bátorsággal   és   „okossággal”   ami   az   új   helyzethez   való

 

alkalmazkodásukat lehetővé teszi. Életük természetes része az imádság, szeretnek énekelni,

 

rajzolni, tudnak játszani, kíváncsiak a mesékre, a történetekre és azokat figyelmesen végig

 

tudják hallgatni. Mozgásuk legyen összerendezett, szókincsük gazdag, társas viselkedésük

 

udvarias, lélektani értelemben kompromisszumképes. Kapják meg mindazt az élményt,

 

ami tartós hatásokkal köti őket az anyanyelvhez, a szülőföldhöz és református egyházunk

 

közösségéhez.

 

 

7.1. Az óvoda napirendje

 

 

A gyermekek napirendje az évszaknak, a feldolgozásra kerülő tematikának megfelelően

 

változatos.

 

 

 

630-700

Játék az ügyeletes összevont csoportban.

700-1100

Játék a csoportszobában, játék a szabadban. Ezen belül folyamatos tízórai

 

830- 915 között, valamint 10-25 perces együttlét, aminek nincs kötött

 

időpontja.

1100-1200

Készülődés az ebédhez, ebéd

1200-1430

Készülődés a pihenéshez, mese, pihenés

1430-1530

Folyamatos ébredés, uzsonna

1530-1700

Játék, ha az időjárás engedi az udvaron

1700-1730

Játék az ügyeletes összevont csoportban

 

Az  óvodai   nyitvatartási   időben   kerül   sor   logopédiai,   fejlesztő,    óvodapszichológusi,

 

szenzomotoros foglalkozásokra.

 

Az óvoda rugalmas napirendjét meghatározzák a helyi szokások, rendezvények, időjárási

 

viszonyok.   A   napirend   szervezését   a   csoportvezető   óvodapedagógusok   végzik,     a

 

napirendtől való jelentős időbeli eltérést az óvodavezető engedélyezheti.

 

 

 1. 8. Gyermekek az óvodában

 

8.1. A gyermekek joga, hogy

 

az óvodában, biztonságban és egészséges környezetben neveljék: óvodai életrendjét pihenő idő, szabad idő, megfelelő testmozgás beépítésével, étkezési lehetőség biztosításával életkorának és fejlettségének megfelelően alakítsák ki.

 

biztonsága érdekében az óvodában tartózkodás ideje alatt végig óvodapedagógus felügyelete alatt álljon.

 

 

 

17

 

A Debreceni Református Kollégium Óvodájának Házirendje 2020

 

 

személyiségét, emberi méltóságát, és jogait tiszteletben kell tartani, és számára fizikai és lelki erőszakkal szemben védelmet kell biztosítani.

 

emberi méltóságának, személyiségének tiszteletben tartása érdekében nem vethető alá megszégyenítő (kipellengérezés, lekicsinylés, kiközösítés) bánásmódnak, testi fejlődését hátráltató (pl. levegőztetés, kirándulás, táplálék, mozgáslehetőség megvonása) eljárásnak, a csoporttól való elkülönítésnek, fizikai-lelki erőszaknak, indulatos reagálásnak, testi fenyítésnek, hátrányos megkülönböztetés nem érheti.

 

a gyermeknek joga, hogy vele megfelelő hangnemben beszéljenek, mindenben legyenek a segítségére, egyéni teljesítményét, erőfeszítéseit, szabálykövető magatartását elismerjék, megdicsérjék. (Ennek módja azonban nem lehet tárgyi jutalom, vagy annak jelképes formája.).

 

a gyermeknek joga, hogy Istentől kapott adottságainak, képességeinek kibontakoztatásához megfelelő segítséget kapjon.

 

nemzeti, vallási, etnikai önazonosságát tiszteletben tartsák és annak megfelelő nevelésben részesüljön.

 

adottságának megfelelő megkülönböztetett ellátásban részesüljön, illetve

 

az óvoda vagy szülei közbenjárásával - pedagógiai szakszolgálat segítségért forduljon. rendszeres egészségügyi felügyeletben és ellátásban részesüljön.

 

a gyermeknek joga továbbá, hogy családja anyagi helyzetétől függően ingyenes, vagy kedvezményes étkeztetésben részesüljön.

 

hogy az intézmény eszközeit, berendezését, felszereltségét ingyenesen, de rendeltetésszerűen használhassa.

 

8.2. A gyermekek kötelessége

 

A gyermekek tartsák tiszteletben mások emberi méltóságát és jogait.

 

A gyermekek jogaik gyakorlása közben nem veszélyeztethetik saját, illetve társaik valamint az óvoda dolgozóinak testi épségét.

 

A gyermekek kötelessége, hogy megőrizzék, illetve megfelelően használják az óvoda játékait, eszközeit és helyiségeit.

 

A gyermekek kötelessége, hogy jelezzék az óvoda bármely dolgozójának, ha balesetet, veszélyes állapotot, vagy tevékenységet észlelnek.

 

Szándékosan okozott kárért – a kiskorú gyermek által okozottért is- a szülő anyagi felelősséggel tartozik.

 

A gyermekek kötelessége, hogy életkori sajátosságaiknak és fejlettségi szintjüknek megfelelően aktívan vegyenek részt a napirendben foglalt tevékenységekben.

 

 

 1. 9. Védő – óvóintézkedések

 

 

A gyermekbalesetek megelőzése érdekében az óvodapedagógusok a gyermekeket életkoruknak megfelelő balesetvédelmi oktatásban részesítik. A veszélyforrásokra minden

 

 

18

 

A Debreceni Református Kollégium Óvodájának Házirendje 2020

 

 

esetben felhívjuk gyermekeink figyelmét, ha az óvoda épületét elhagyjuk. A gyermekeknek kirándulásokat, sétákat stb. a szülők beleegyezésével szervezünk. 25 fős gyermek-csoportnál a kíséretet két óvodapedagógus és egy dajka látja el, azon felüli létszám esetén plusz 1 fő szükséges. Nevelési év elején írásbeli nyilatkozatot kérünk arról, hogy engedélyezik-e gyermekük részvételét az óvodán kívüli programokon.

 

Az óvodánk főbejárata a gyermekek biztonsága érdekében egész nap csak felnőttek által nyitható. A gyermekek védelme érdekében az udvari bejárati kapu zárának használata valamennyi dolgozó és szülő feladata.

 

Fokozott figyelmet fordítunk a gyermekek védelmére, balesetmentes, gondozott, biztonságot nyújtó óvodai környezetére, a testi, lelki egészségük biztosítására. A balesetek megelőzése érdekében kérjük, hogy gyermekeik ne viseljenek a mindennapokban ékszert, vagy olyan ruhadarabot, amely balesetveszélyes helyzeteket teremthet. A gyermekek egészségének és testi, lelki épségének védelmére vonatkozó előírásokat, a lehetséges veszélyforrásokat a tilos és az elvárható magatartásformákat folyamatosan tudatosítjuk az óvodás gyermekben életkoruknak és fejlettségi szintjüknek megfelelően. Ezek a szabályok a nem óvodás testvérekre is vonatkoznak, betartását a szülők jelenlétében is elvárjuk.

 

Baleset esetén a gyermek ellátása az elsődleges feladatunk. Ha szükséges azonnal orvosi segítséget kérünk és értesítjük a szülőket.

 

Az óvodába járó minden gyermeknek és szüleiknek feladatát képezi az ide vonatkozó szabályok betartása:

 

A gyermek felnőtt felügyelete nélkül nem lehet, így ha a szülő az óvodában gyermekét a pedagógustól átvette, a továbbiakban, teljes felelősséggel felel a gyermek testi épségéért, abban az esetben, ha még az óvoda területén belül tartózkodik.

 

Az óvoda területén és azon kívül 5 méter távolságban tilos a dohányzás, szeszesital fogyasztás, és bármilyen drog használata.

 

 

Az óvoda működése során az illetékes szakhatóságok (ÁNTSZ, munkavédelmi szakhatóság, tűzvédelmi szakhatóság) által meghatározott szabályokat be kell tartani. Baleset, tűz és bombariadó esetén a tűzriadó, illetve a bombariadó tervben meghatározott menekülési útvonalon hagyják el a gyerekek és a felnőttek az intézmény épületét, melyet évente gyakorolunk.

 

Az intézmény dolgozóira vonatkozó védő – óvó előírásokat az SZMSZ tartalmazza.

 

 

 

 

 

19

 

A Debreceni Református Kollégium Óvodájának Házirendje 2020

 

 

9.1. Az óvoda helyiségeinek használati rendje

 

Az óvoda helyiségeit, berendezési és felszerelési tárgyait nyitvatartási időben az óvodába felvett gyermekek használhatják. Gyermek, szülő a kijelölt helyiségeken kívül (öltöző, mosdó, csoportszoba, udvar) más helyen nem tartózkodhat. A csoportszobákban szülők, vendégek, hozzátartozók csoportosan csak kizárólag az engedélyezett alkalmakkor tartózkodhatnak (pl. ünnepélyek, fogadó órák, értekezletek, családi délutánok). A csoportszobában történő benntartózkodáshoz váltócipő, vagy (szülők esetében) lábzsák használata szükséges. A helységek tisztaságának fenntartása, a berendezési tárgyak épségének megőrzése az óvodai dolgozók, szülők és gyermekeik számára egyaránt kötelezettség és elvárás. Kérjük, ügyeljenek a helyiségek rendjére, tisztaságára.

 

 

9.2. Az udvar használati rendje

 

Az óvoda udvarán az óvodás gyermekek csak óvodapedagógusi felügyelettel tartózkodhatnak, az udvari játékokat, létesítményeket csak óvodapedagógusi felügyelettel használhatják.

 

Az óvoda udvara nem nyilvános játszótér, az óvodával jogviszonyban nem álló személyek nem használhatják. Kivételt képeznek az intézmény által szervezett családi rendezvények.

 

Az óvodából való távozás után a szülő - illetve a szülő által felhatalmazott a gyermek hazaviteléről gondoskodó személy - felügyeletében az óvoda udvarán történt balesetekért az óvoda felelősséget nem vállal.

 

 1. 10. A beiskolázás óvodai eljárásrendje

 

A Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 45.§.(2) rendelkezése szerint: „a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, tankötelessé válik. A tankötelezettség teljesítése a tanév első tanítási napján kezdődik. A

 

szülő kérelmére a felmentést engedélyező szerv döntése alapján a gyermek további egy nevelési évig óvodai nevelésben vehet részt. A szülő kérelmét az iskolakezdés évében január 15-éig nyújthatja be a felmentést engedélyező szervhez. Ha az eljárásban szakértőt kell meghallgatni, akkor csak szakértői bizottság rendelhető ki. Ha a szakértői bizottság a szülői kérelem benyújtására nyitva álló határidő előtt a gyermek további egy nevelési évig óvodai nevelésben történő részvételét javasolja, a szülői kérelem

 

20

 

A Debreceni Református Kollégium Óvodájának Házirendje 2020

 

 

benyújtására nincs szükség. Ha a gyermek az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget korábban eléri, a felmentést engedélyező szerv a szülő kérelmére engedélyezheti, hogy a gyermek hatéves kora előtt megkezdje tankötelezettségének teljesítését.”

 

 1. 11. Szülők az óvodában

 

 

A keresztyén értékrendet szem előtt tartva az óvodánkba járó gyermekeket arra neveljük, hogy tanulják meg tisztelni a felnőtteket, szeressék és fogadják el társaik egyéniségét, másságát, tudják kifejezni magukat, és legyenek képesek alkalmazkodni is. Az esetleges konfliktusokat erőszakmentesen oldják meg, illetve kérjék a megoldáshoz a felnőtt segítségét.

 

Kérjük a szülőket, hogy otthon is ezeket az alapelveket erősítsék gyermekeikben. Mellőzzék a gyermek előtt az indulatos, negatív megjegyzéseket mások gyermekére, az óvodára, az ott dolgozó felnőttekre, és kerüljék gyermekeik verekedésre való biztatását.

 

Óvodánk minden munkatársa tiszteletben tartja és elfogadja a családi nevelés elsődlegességét.

 

11.1. Együttműködés, kapcsolattartás

 

Biztosítjuk annak lehetőségét, hogy a szülők megismerjék óvodánk Pedagógiai Programját, Házirendjét, illetve SZMSZ-ét, tájékoztatást kapjanak az abban foglaltakról. A szülők a Házirendet a beiratkozáskor kézhez kapják, valamint a csoportokban másolati példány elkérhető, megtekinthető.

 

A szülőknek lehetőségük van rá, hogy az óvodában folyó pedagógiai munka kialakításába a megfelelő fórumokon aktívan részt vegyenek, ötleteikkel segítsék elő a közös gondolkodást.

 

A hatékony, közös munka feltétele az együttműködés, nyitottság, őszinteség. Komolyabb probléma, konfliktus esetén mindenképpen keressék fel az óvónőt, illetve az óvoda vezetőjét, és velük közösen próbálják megoldani a konkrét helyzetet.

 

Az együttműködésre, kapcsolattartásra alkalmas fórumok:

 

szülői értekezletek évenként két alkalommal igény szerinti családlátogatás

 

családi délutánok, közös rendezvények Szülői Fórum

 

óvodapedagógusi fogadóórák

 

21

 

A Debreceni Református Kollégium Óvodájának Házirendje 2020

 

 

Az óvodavezetővel, az óvónőkkel történő rövid, esetenkénti megbeszélés, problémafeltáró, elemző segítségadás

 

a szülői munkaközösség alkalmai óvodavezetői fogadóórák

 

Óvodapedagógusok fogadó órája:

 

 

Szivárvány csoport: hétfő

13.00 – 14.00

 

Hajnalcsillag csoport: kedd

13.00 – 14.00

 

Százszorszép csoport:szerda

13.00. – 14.00

 

Palánta csoport: csütörtök

13.00. – 14.00.

 

Gyertyaláng csoport: péntek

13.00. – 14.00.

 

Kérjük a szülőket, hogy a gyermekekkel kapcsolatos, illetve magánjellegű beszélgetésekre

 

az óvónőt, a foglalkozások közben ne vonják el a csoporttól. Vegyék igénybe a fogadó

 

órákat,  kérésre,  lehetőség  van  más  időpontban  is  a  beszélgetésre,  problémák,  egyéb

 

természetű dolgok megvitatására.

 

A különböző fórumok időpontjáról a csoportos hirdető táblán tájékoztatjuk a szülőket.

 

 

11.2. A szülő joga különösen, hogy:

 

a)        megismerje az óvoda pedagógiai programját, házirendjét, és tájékoztatást kapjon az abban foglaltakról,

 

b)        gyermeke fejlődéséről, magaviseletéről, rendszeresen részletes és érdemi tájékoztatást, neveléséhez tanácsokat, segítséget kapjon,

 

c)          gyermeke neveléséhez igénybe vegye a pedagógiai szakszolgálat intézményét

 

d)        kezdeményezze szülői szervezet létrehozását, és annak munkájában, továbbá a szülői képviselők megválasztásában, mint választó, és mint megválasztható személy részt vegyen,

 

e)        írásbeli javaslatát az óvoda vezetője, a nevelőtestület, a szülők közössége, megvizsgálja, és arra a megkereséstől számított tizenöt napon belül érdemi választ kapjon,

 

f)         a gyermekek nagyobb csoportját érintő bármely kérdésben tájékoztatást kérhet az óvodavezetőtől, az e körbe tartozó ügyek tárgyalásakor képviselője tanácskozási joggal részt vehet a nevelőtestület értekezletein.

 

g)        halmozottan hátrányos helyzetű gyermek szülőjeként gyermeke óvodába járatásához - a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben meghatározottak szerint - anyagi támogatást kapjon

 

h)        az oktatási jogok biztosához forduljon.

 

11.3. A szülő kötelessége, hogy

 

a) gondoskodjon gyermeke értelmi, testi, érzelmi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges feltételekről és arról, hogy gyermeke teljesítse kötelességeit, továbbá megadjon ehhez

 

 

22

 

A Debreceni Református Kollégium Óvodájának Házirendje 2020

 

 

minden tőle elvárható segítséget, együttműködve az óvodával, figyelemmel kísérje gyermeke fejlődését,

 

b)        rendszeres kapcsolatot tartson a gyermekével foglalkozó óvodapedagógusokkal,

 

c) három éves kortól biztosítsa gyermeke óvodai nevelésben való részvételét, továbbá öt éves kortól tankötelezettségének teljesítését,

d) tiszteletben tartsa az óvoda pedagógusai, alkalmazottai emberi méltóságát és jogait, tiszteletet tanúsítson irántuk,

e)        elősegítse gyermekének a közösségbe való beilleszkedését, az óvoda rendjének, a közösségi élet magatartási szabályainak elsajátítatását,

 

f) biztosítsa gyermekének az óvodapszichológusi vizsgálaton és a fejlesztő foglalkozásokon való részvételét, ha a gyermekével foglalkozó óvodapedagógusok kezdeményezésére, a nevelőtestület erre javaslatot tesz. Ha az e bekezdésében foglalt kötelezettségének a szülő nem tesz eleget, a jegyző hatósági eljárás keretében kötelezheti a szülőt kötelezettségének betartására,

g) az étkezési térítési díjat – amennyiben nyilatkozata alapján nem vonatkoznak rá

 

a gyermekétkeztetési normatív kedvezmény igénybevételéhez kapcsolódó jogcímek - az

óvoda által kijelölt időpontban pontosan fizesse be,

 

h) a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő szülő gondosan figyelje a szociális iroda által kiadott határozat lejárati dátumát annak érdekében, hogy a következő határozatot időben be tudja mutatni az ingyenesség folyamatosságának megtartása érdekében,

i) a térítés mentesen étkező gyermek szülője, gyermeke hiányzása esetén minden esetben mondja le gyermeke étkezését a hiányzott napokra,

j)         évente kétszer részt vegyen a gyermeke fejlődéséről szóló óvodapedagógusi tájékoztatón és az ott elhangzottakat aláírásával dokumentálja.

 

 1. 12. A gyermekekkel kapcsolatos egészségügyi szabályok eljárásrendje

 

Az óvodában csak teljesen egészséges gyermek tartózkodhat! Beteg, megfázott, gyógyszert, láz-vagy köhögéscsillapítót szedő, még lábadozó gyermek bevétele az óvodába, a gyermekek biztonságos gyógyulása és a többi gyermek egészségének megőrzése érdekében nem lehetséges. Ilyen esetben az óvónő kötelessége a gyermek átvételének megtagadása.

 

Az óvodában megbetegedő lázas gyermeket a szülőnek az értesítéstől számított legrövidebb időn belül haza kell vinnie. A gyermekek részére gyógyszer csak tartós betegség esetén, orvosi javaslat/előírás alapján adható be az óvodában.

 

Az óvónőnek tilos otthonról beküldött gyógyszert beadniuk a gyermekeknek a nap folyamán.

 

 

 

23

 

A Debreceni Református Kollégium Óvodájának Házirendje 2020

 

 

A szülő írásban ad tájékoztatást arról, hogy a gyermeknek van-e gyógyszerérzékenysége, illetve bármilyen érzékenysége. Betegség esetén a háromnapos hiányzás után, orvosi igazolás bemutatása szükséges, az ÁNTSZ által előírt szabályok értelmében.

 

 

Az óvónő teendője baleset vagy napközben megbetegedő gyermek esetén: a gyermeket haladéktalanul el kell látni, miközben a csoport felügyeletét meg kell szervezni. A baleset súlyosságától függően, illetve eszméletvesztés, lázgörcs esetén azonnal orvost, mentőt kell hívni.

 

Láz, hányás, hasmenés, hasgörcs esetén az óvónő megkezdi a láz csillapítását (vizes borogatás), majd értesíti a szülőt, hogy minél hamarabb jöjjön a gyermekéért. Ezután a szülő gondoskodik az orvos felkereséséről. Ilyen esetben a gyermek csak orvosi igazolással jöhet újból óvodába. Az orvosi igazolásnak tartalmaznia szükséges annak időpontját, hogy a gyermek mettől-meddig volt beteg.

 

 

Fertőző betegség (pl.: rubeola, skarlát, tetű) esetén a szülőnek bejelentési kötelezettsége van. Az intézmény pedig a bejelentést követően jelez az ÁNTSZ felé, és fertőtlenítő takarítást végez. Az óvoda a gyermek fejtetvessége esetén - az aktuális egészségvédelmi rendelkezések alapján – jár el.

 

 1. 13. A gyermekek étkeztetésének eljárásrendje

 

13.1. A táplálkozással kapcsolatos egészségvédelem

 

Óvodánkban a gyermekek háromszori étkezésben részesülnek. Az elfogyasztott ételekből eltett ételmintát 72 óráig őrizzük meg. Intézményünkben csak ellenőrzött minőségű ételt fogyasztunk.

 

Az óvoda területén a gyerekek egyéni etetése, nassoltatása otthonról hozott élelmiszerrel a többi gyermek előtt nem etikus, valamint az óvoda tisztán tartását is zavarja. A túlzott cukorka és cukros üdítők fogyasztását kerülni ajánljuk. A gyermekek névnapi és születésnapi köszöntését gyümölcsök, esetleg a kereskedelemben kapható, bevizsgált aprósütemények felhasználásával ajánlott megszervezni.

 

A vitamin pótlására szolgáló plusz gyümölcs, zöldség intézménybe való behozataláról a szülők minden nevelési év elején nyilatkoznak, miszerint az óvodába behozott élelmiszert

 

 

24

 

A Debreceni Református Kollégium Óvodájának Házirendje 2020

 

 

legálisan működő kereskedésben vásárolják és a saját termesztésű zöldség-gyümölcs esetén a kötelező élelmezés-egészségügyi várakozási időt betartják.

 

13.2. Az étkezési igény lejelentése. A térítési díjak befizetésének és visszafizetésének rendje

 

Az étkezések időpontjai:

 

Tízórai: 8.30. – 9.15. (folyamatos)

 

Ebéd:  11.30. – 12.15.

 

Uzsonna: 14.40. –15.15. (folyamatos)

 

 

Az étkezést egy nappal előre tudjuk rendelni, a hiányzással kapcsolatos bejelentéseket reggel 9 óráig az óvodatitkárnál tudjuk fogadni. Telefonszám: 06/52-417-776.

 

Ha a szülő 900 óra után jelzi azt, akkor már csak harmadnap tudjuk figyelembe venni a hiányzását, és tudjuk lemondani az ebédet. A teljes hét lejelentésére legkésőbb az előző hét pénteken, 900- óráig van lehetőség.

 

A hiányzás után a gyermek érkezését előző nap 900 óráig be kell jelenteni, csak akkor tudunk neki étkezést biztosítani. Ha a szülő ezt nem teljesíti az óvodapedagógus nem köteles fogadni a gyermeket az óvodában. A reggel 900 óráig írásban, személyesen vagy telefonon jelzett bejelentése az ingyenesen étkező gyermekek szüleinek is kötelessége, mivel az ő ebédjüket is meg kell rendelnünk, illetve le kell mondanunk.

 

 

Az étkezési térítési díj napi háromszori étkezést foglal magába. Az étkezési térítési díjat a szülő utólagosan, a tényleges étkezési napok száma után fizeti. Pótbefizetésre a következő hónapban van lehetőség. A befizetések rendje és módja, a befizetés időpontjának pontos dátuma – havonta egy nap – a csoportok hirdetőtábláján van kifüggesztve. Az óvodapedagógusok a szülőktől pénzt nem vehetnek át, így a szülő felelőssége, hogy a meghatározott napon eleget tegyen fizetési kötelezettségének. Az esedékes térítési díjról az érintett szülőket tájékoztatjuk.

 

13.3. A kedvezményes étkezési támogatás igénybevételének eljárásrendje

 

A szülőket mindenkori jogszabályok figyelembe vételével különböző kedvezmények illetik meg a Gyvt. 21/B. § (1) bekezdés a) pontja szerinti ingyenes bölcsődei és óvodai gyermekétkeztetés igénybevételének előírása alapján.

 

25

 

A Debreceni Református Kollégium Óvodájának Házirendje 2020

 

 

A gyermekétkeztetési normatív kedvezmény igénybevételéhez kapcsolódó jogcímek:

 

a)      rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül – önkormányzati határozat bemutatása alapján

 

b)   tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek – MÁK igazolás alapján

 

c)  családjában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek– MÁK igazolás alapján

 

d)   családjában három vagy több gyermeket nevelnek – szülői nyilatkozat alapján

 

e)  nevelésbe vételét rendelte el a gyámhatóság – erről szóló határozat alapján

 

f)    családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett, azaz nettó összegének 130%-át.

 

Az igénybevételéhez, minden nevelési év elején egy, a szülő által kitöltött és aláírt nyilatkozatot kell benyújtani. A kedvezmények igénybevételével kapcsolatos tudnivalókról a szülő folyamatosan felvilágosítást kaphat gyermeke óvodapedagógusától és az óvodatitkártól.

 

 

13.4. Étel érzékeny gyermekek étkeztetésének eljárásrendje

 

A speciális étkezést intézményünkben a Sodexo Magyarország Kft. Diétás Konyhája tudja biztosítani. A szállító cég részére az orvosi igazolásokat el kell juttatni, majd személyes egyeztetés történik.

 

 

 1. 14. A rendszeres egészségügyi felügyeletben és ellátásban részesülés joggyakorlásának eljárásrendje

 

 

Az óvodavezető feladata az egészségügyi felügyelet és a rendszeres orvosi vizsgálatok megszervezése. Az óvoda egészségügyi ellátását a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Debreceni Alapellátási és Egészségfejlesztési Intézetének Iskola- és Óvodaegészségügyi Ellátása biztosítja. Az óvoda-egészségügyi szolgálat szakmai ellenőrzését a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv Debreceni Kistérségi Népegészségügyi Intézete végzi. Az óvodavezető biztosítja az egészségügyi munka feltételeit. A kapcsolattartást az óvodavezető biztosítja az óvodát ellátó orvossal (orvos, fogorvos) és az óvodát ellátó védőnővel. Az iskolai beiratkozás előtt kötelező egészségügyi vizsgálatokat a házi gyermekorvos a rendelőben végzi a szülő felügyelete alatt. A kötelező védőoltások az óvodában nem adhatók be.

 

26

 

A Debreceni Református Kollégium Óvodájának Házirendje 2020

 

 

Az óvodába járó gyerekek intézményen belüli rendszeres egészségügyi felügyeletét a védőnő nevelési évenként az éves munkatervben meghatározott időpontban látja el. Rendszeresen ellenőrzi a gyermekek személyi higiéniáját, fej tetvességi vizsgálatot végez. Az óvodai környezet higiénés ellenőrzésében, az étkeztetés higiénés ellenőrzésében részt vesz. Az óvoda teljes körű egészségfejlesztéssel kapcsolatos feladatait koordinált, nyomon követhető és értékelhető módon kell megtervezni a pedagógiai program részét képező egészségfejlesztési program keretében.

 

A nevelési év során tehát meghatározott időpontban és szükség szerint védőnő látogatja az óvodánkat, erről a szülőket minden esetben tájékoztatjuk, valamint a szükséges hozzájáruló nyilatkozatokat aláíratjuk.

 

 1. 15. A gyermek ruházata az óvodában

 

 

Fontos, hogy a ruházat, a benti cipő jellel legyen ellátva, hiszen a gyermekek ruhája, cipője gyakran összecserélődhet. A gyermek ruházatának tisztaságáról a szülőnek kell gondoskodni. A szobai, udvari váltócipő, ruha kiválasztása az egészségi és kényelmi szempontok szerint történjen, legyen évszaknak megfelelő, kényelmes, könnyen kezelhető. Váltó cipő esetében fontos, hogy megfelelő lábtartást biztosítson. Benti cipőnek papucs viselése alkalmatlan, balesetveszélyes. Kérjük, hogy a gyermeknek mindig legyen pótruhája. A tornafelszerelés tartalma: póló, pamutnadrág (melegítő), zokni, csúszásmentes cipő. Az ünnepi ruházat szükségességéről a szülőket időben tájékoztatjuk.

 

 1. 16. A jutalmazó és fegyelmező intézkedések formái és alkalmazásának

elvei

 

16.1. Az óvodában alkalmazott jutalmazási intézkedések formái

 

A jutalmazás kiterjedhet –a gyermek magatartására, beszédére, cselekedetére. A bátorító nevelés, az erőszakmentes kommunikáció elveit alkalmazzuk. A jutalmazás, a „jó” megerősítésére szolgál. A gyermek fejlődését mindig önmagához, saját teljesítő képességéhez mérten értékeljük.

 

 

Az óvodapedagógus gazdag értékelési eszköztárral rendelkezik, melyből a gyermekek életkori sajátosságainak figyelembevételével tudatosan választja ki a leginkább megfelelőt.

 

 

 

27

 

A Debreceni Református Kollégium Óvodájának Házirendje 2020

 

 

A jutalmazás formái:

 

szóbeli dicséret négyszemközt

 

szóbeli dicséret a csoporttársak előtt szóbeli dicséret a szülő jelenlétében

 

rajzpályázatokon vagy sportversenyeken nyert oklevelek bemutatása a csoport társak előtt.

 

simogatás, ölbe vevés, pillantás, gesztus, mimika,

 

csoport közösségét érintően: mesélés, diafilmnézés, játék, tánc, zenehallgatás

 

 

16.2. Az óvodában alkalmazott fegyelmező intézkedések formái

 

A negatív tartalmú értékelés célja, az elmarasztaláson és visszatartáson túl, a kívánatos magatartásra történő rámutatás. Alkalmazását kizárólag pedagógiai megfontolások vezetik. Nem alkalmazhat az óvodapedagógus olyan eljárást, ami a gyermekek testi fejlődését hátráltatja, pl.: testi fenyítés, étel, levegőzés, kirándulás megvonás, megalázás, megszégyenítés, kipellengérezés, fenyegetés, ijesztgetés, megfélemlítés.

 

Formái:

 

szóbeli figyelmeztetés a helyes viselkedésre határozott tiltás (balesetveszély elhárítása)

 

leültetés az óvodapedagógus mellé azzal a céllal, hogy gondolja végig tettét, majd az óvónővel közösen a történtek megbeszélése

 

amennyiben szükséges bizonyos játéktól meghatározott időre való eltiltás, és az óvónővel közösen az eset megbeszélése

 

más tevékenységbe való átterelés

 

bizonyos játszótárssal való játék meghatározott időre szóló felfüggesztése a szülő jelenlétében történő elbeszélgetés

 

A dicsérő és fegyelmező intézkedések elvei a következetesség, a rendszeresség.

 

Minden gyermeknél a személyiségéhez illesztett legeredményesebb formát kell alkalmazni. Törekvéseink sikerességének érdekében kérjük, hogy a fenti alapelveket a szülők otthon is erősítsék gyermekeikben.

 

 

 

 

 

 

 

28

 

A Debreceni Református Kollégium Óvodájának Házirendje 2020

 

 

 1. 17. Az óvodás gyermek fejlődésének nyomon követését szolgáló eljárásrend

 

Az óvodába felvett gyermek fejlődését az egyéni fejlődési naplóban rögzítjük. A fejlődés

 

nyomon követése az alábbi területekre terjed ki: érzelmi képességek, mozgás fejlettség,

 

szociális    érettség,   fejlettség.   Rögzítésre   kerülnek:   a   gyermek   fejlesztési     feladatai:

 

intézkedések, megállapítások, javaslatok.

 

Az intézményben együttműködési megállapodás keretében dolgozunk 2013 óta együtt a

 

Magyarországi Református Egyház Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye

 

(EGYMI) szakembereivel:

 

Oligofrén szakos és logopédia szakos gyógypedagógus Gyógy testnevelő, szenzomotoros terapeuta

 

Gyógypedagógus, fejlesztő pedagógus Óvodapszichológus

 

Az  óvodapedagógusok,  a   szülők   és   az   EGYMI  szakemberei   között  a    tájékoztatás,

 

konzultáció lehetősége biztosított az óvodában. A szűrések, vizsgálatok, terápiák, fejlesztő

 

foglalkozások,   egyéni   fogadóórák  alkalmai   az   erre   a   célra   kialakított   helyiségekben

 

valósulnak meg.

 

Szűrések:

 

Adott évben december 31-ig 5. életévüket betöltött/betöltő gyermekek beszéd – nyelvfejlődésének és olvasás-íráskészültségének szűrővizsgálata

 

Adott évben december 31-ig 3. életévüket betöltött/betöltő gyermekek beszéd és nyelvfejlődésének szűrővizsgálata

 

Augusztus 31-ig 5. életévüket betöltött gyermekek prevenciós szűrővizsgálata a tanulási zavarok megelőzése céljából

 

Május 31. és augusztus 31. között 4. életévüket betöltött gyermekek idegrendszeri érettségének vizsgálata.

 

A      gyermekek       fejlődési      naplójában     rögzített      óvodapedagógusi      bejegyzéseket,

 

megfigyeléseket évente kétszer egyéni fogadóóra keretében ismertetjük a szülővel, aki ezt

 

aláírásával  igazolja.  Ezeken  az  alkalmakon  –  vagy  szükség  szerint-  a  szülő  számára

 

javaslatot tesznek az óvónők az esetlegesen otthon elvégezhető feladatokra a fejlesztés

 

folyamatosságának érdekében. A szülő módszertani tanácsot, szakkönyvi segítséget kérhet,

 

kaphat.  A  fejlődési  napló  tartalmát,  vezetésének  szabályozását  a  Pedagógiai  Program

 

tartalmazza.

 

 

 

 

29

 

A Debreceni Református Kollégium Óvodájának Házirendje 2020

 

 

 1. 18. A gyermekek otthonról hozott tárgyainak, játékainak szabályozása

 

 

Az óvodába behozható befogadást segítő, alváshoz igényelt, valamint nagyobb értékű tárgyak behozását (pl.: mesekönyvek, lexikonok, gyermekbibliák stb.) be kell jelenteni az óvodapedagógusnak. A be nem jelentett tárgyakért felelősséget nem tudunk vállalni.

 

A délutáni pihenéshez szükséges „alvókák” (párna, puha plüss állat) behozatala engedélyezett, a napközbeni játék idején a gyermek jelével ellátott fiókban kell elhelyezni. Az óvodába behozott ékszerek (nyaklánc, karkötő, gyűrű) balesetveszélyesek, ezért kérjük ezeket mellőzni. A saját felelősségre behozott ékszerért nem vállalunk anyagi felelősséget.

 

Az óvodába hozott drága játékokért felelősséget nem tudunk vállalni, a behozatalukat nevelőtestületünk nem támogatja. Amennyiben a gyermek, otthonról mégis behozza és azt a szülő nem jelenti be az óvodapedagógusnak, a játék vagy más értékes ékszer elvesztéséért vagy megrongálásáért az intézményt kártérítési felelősség nem terheli.

 

Balesetveszélyes eszközöket (szúró, vágó stb.), pénzt, gyógyszert, telefont a gyermekek nem hozhatnak otthonról magukkal, erről a szülő köteles meggyőződni. Egyéb eszközök csak akkor vihetők be az óvodába, ha azok bevitelét a szülő az óvodapedagógussal egyezteti, megbeszéli.

 

 

 1. 19. A szülői igények alapján szerveződő önköltséges szolgáltatásokon való részvétel szabályai

 

 

A foglalkozásokat úgy kell megszervezni, hogy a külön szolgáltatáson való részvétel ne

 

gátolja meg a gyermekeket abban, hogy az óvoda által biztosított alapszolgáltatásban részt

 

vegyenek.

 

A külön programok választásáról a szülő dönthet. A foglalkozások az erre kijelölt helyen

 

(tornaszoba) tarthatók. A térítési díjat a szolgáltatást nyújtó személy szedi be.

 

A szülő év elején nyilatkozhat arról, hogy mely foglalkozásra szeretné gyermekét járatni.

 

a szülő önkéntes elhatározásán alapuló előzetes, írásos nyilatkozatban közli, hogy gyermeke felügyeletét a tanfolyam idejére, olyan személyre bízza, aki nem az óvoda alkalmazottja

 

tudomásul veszi, hogy ezen idő alatt az óvodát nem terheli felelősség

 

a vezető és a szolgáltatást nyújtó közötti együttműködés feltételeit meghatározó dokumentum elkészítése vezetői feladat.

 

30

 

A Debreceni Református Kollégium Óvodájának Házirendje 2020

 

 

A tanfolyamokkal kapcsolatban az intézmény semmilyen kötelezettséget nem vállal.

 

Az óvodában bármilyen külső szolgáltatást csak pedagógus végzettségű személy tarthat. A szolgáltatásnak tartalmában és megvalósításában is keresztyén értékrendünkhöz és pedagógiai programunk alapelveihez kell illeszkednie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31

 

A Debreceni Református Kollégium Óvodájának Házirendje 2020

 

 

 

ZÁRADÉK

 

 

 

 

A Debreceni Református Kollégium Óvodája nevelőtestülete 2020. év augusztus hó 28. napján megtartott ülésén az óvoda Házirendjét 6-2020.08.28.N.T. határozatszámon elfogadta.

 

 

 

 

Debrecen, 2020. augusztus 28.


 

 

 

 

 

Ph.


 

 

 

 

………………………………………………… Feketéné Kavisánszki Györgyi óvodavezető


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32